Градска управа

Nacelnik gradske uprave

Милош Петровић

036/306-098

nacelnik@kraljevo.org

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Рођен 06.07.1960. године у Вранешима – Врњачка Бања. Гимназију завршио у Врњачкој Бањи, а правни факултет у Крагујевцу.

Радно искуство:

– 1987. до 1989. год. обавља послове самосталног стручног сарадника у Фабрици вагона Краљево;

– 1989. до 2003. год. обавља послове шефа одсека и начелника Одељења за општу управу Општинске управе Краљево;

– 2003. до 2004. год. управни инспектор у Министарству за државну управу и локалну самоуправу града Краљева;

– 2004. до 2012. год. начелник Одељења за скупштинске послове Градске управе града Краљева;

– Решењем Градског већа града Краљева број: 111-138/12-II oд 7. новембра 2012. године постављен за Начелника Градске управе града Краљева („Службени лист града Краљева“ бр 24/12)

Ожењен, отац двоје деце.

Начелник Градске управе:

 1. организује, координира и усмерава рад Градске управе;
 2. доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
  у Градској управи, уз сагласност Градског већа;
 3. доноси опште акте о радним односима, о дисциплинској одговорности запослених,
  о оцењивању запослених, о заштити на раду запослених и друга нормативна акта,
  у складу са законом;
 4. распоређује запослене у Градској управи;
 5. решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених у Градској
  управи, у складу са законом;
 6. врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Градској управи;
 7.  Подноси Градоначелнику, Градском већу и Скупштини   града     извештај о раду
  Градске управе;
 8. решава сукоб  надлежности између унутрашњих организационих  јединица
  Градске управе;
 9. врши и друге послове који су му законом, Статутом града и другим актима
  Града стављени у надлежност.
Zamenik načelnika

Јелена Бекчић

036/306-108

zamenik_nacelnika@kraljevo.org

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Рођена 18.06.1963. године у Краљеву где је завршила основну школу и Гимназију. Након дипломирања на Правном факултету обавила је приправнички стаж у Окружном јавном тужилаштву у Краљеву. Положила правосудни испит. Адвокатуром се бавила од 1994. до 1996. године.

Од 1996. године запослена у Градској управи града Краљева, најпре као виши стручни сарадник а затим као шеф имовинско правне службе. Послове начелника Одељења за урбанизам обављала је од 2001. до 2003. године. Радила као референт за грађанска стања и за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Постављена је на место начелника Градске управе града Краљева у периоду од 2008. до 2010. године, а од 2010. до 2012. године обављала је послове шефа Одсека за техничке послове.

Завршила је већи број обука за развијање вештина пословне комуникације запослених у органима управе. Заједно са начелником Градске управе активно учествује у решавању проблема везаних за рад и организацију рада Градске управе. Подносилац  је предлога Градском већу под називом „Бољи рад Градске управе – задовољни грађани“  о низу мера  и активности које је потребно спровести у циљу решавања проблема у раду Градске управе.

Изабрана Одлуком Градског већа града Краљева о избору лица за постављање на место заменика начелника Градске управе града Краљева број: 111-137/12-11 од 22. октобра 2012. године.

Добитник је више признања и захвалница од удружења грађана. Удата, мајка једног детета.