Индустријске зоне

Постојеће индустријске зоне

Индустријска зона “ Стари аеродром“  се налази између магистралног пута Крагујевац – Краљево – Чачак

  • Укупна површина зоне је око 336,2 ха. Налази се у оквиру грађевинског реона и потпуно је опремљена комуналном инфраструктуром. Постојећи инвеститори су „Concern  фабрика вагона“, „Јасен“, „Нелт“, „Пекабета“, „Афикс“, „Дунав осигурање“.  На делу ове индустријске зоне налази се и велики комплекс идустрије ватросталних материјала “Магнохром“. На овом простору се налази и спортски аеродром, који има дозволу за међународне чартер летове.

          Могућност   brownfield инвестиција.

Индустријска зона „Шеовац“

  • Налази се на самом улазу у град, од стране Чачка, непосредно поред Ибарске магистрале. Укупна површина зоне је 153,30 ха. На удаљености од око 8 км од зоне се налази војни аеродром Лађевци, за који се врши конверзија у мешовити саобраћај. У току 2007. године извршена је изградња потребне комуналне инфраструктуре у циљу опремања и уређења ове зоне за потребе привредника. Постојећи инвеститори: „Lukoil-Beopetrol“,“Avia“, „Родић“, „Вирџинија“, „Ласер“, „Флорела“, „Аутотранспорт“, Кланице „Курсулић“ и „Четровић“. За локацију ове индустријске зоне урађен је Генерални урбанистички план, као и Детаљни урбанистички план.  Земљиште је 80% у приватном власништву, а 20% у државној својини. У овој зони град Краљево поседује парцелу површине 2 ха, која се може понудити потенцијалним инвеститорима. Изграђена комунална инфраструктура подразумева:
  • Водоводну мрежу TPE DN 180 (Ø150),
  • Канализациону мрежу Ø 300прикључену на градско постројење за пречишћавање отпадних вода,
  • Електро мрежу
 •  У току је изградња саобраћајне инфраструктуре и изградња атмосферске канализације, као и секундарног гасовода DN 250, са капацитетом мерно- регулационе станице од 1300 Nm³/h.

 industrijske zone

Поред поменутих индустријских зона, инвестиционе могућности Краљева карактеришу и две радне зоне:

  • Радна зона у Ратини, на простору северно од магистралног пута Краљево – Крушевац, где се граде сервисно-магацински и производни објекти, а Планом су, поред  дела изграђене обилазнице, предвиђене и нове саобраћајнице, које треба да представљају истовремено и инфраструктурне коридоре. У оквиру овог простора налазе се стоваришта грађевинског материјала: „Трго Краљево“, „Колосеум“, „Белт“, „Глођовић“, као и мањи производни погони „Максенерго“, „Техноград“, „Мастер Техник“, „Југометал“, као и магацинске хале са изложбеним салонима „Деник“, „Тргомен ПВ „, „ЦСМ Интернационал“,кланица,“Sicoberi“ као и бензинско – плинска станица „Пероктан“.
  • Радна зона у Конареву, непосредно уз Ибарску магистралу, која је формирана самоиницијативно. Најзначајније фирме у овој зони су: „Металсервис“, „Техноопрема“ и „Еуротехна“.