Јавна предузећа 2017-11-07T18:29:49+00:00

Јавна предузећа

ЈКП „Водовод“ Краљево Контакт
Ул. 27. Марта бр. 2, 36 000 Краљево
Централа: 036/307-100; 036/334-303
Факс: 036/334-464
Е-mail: info@vodovodkv.co.rs
Пријава квара: 036/307-121; 036/307-122
ЈКП „Чистоћа“ Краљево Контакт
Адреса: Жички 10 В. 36 000 Краљево
Телефон:036 362-202
Факс: 036 362-203;
e-mail: cistocakv@gmail.com
office@jkpcistocakv.rs
ЈКП „Пијаца“ Краљево Контакт
Ул. Београдска 42 E, 36 000 Краљево
Телефон: 036/316-530; 036/335-620
Факс: 036/321-393;
Е-mail: pijacakv@mts.rs
www.pijacakv.rs
ЈКП „Путеви“ Краљево Контакт
Ул. Цара Лазара бр. 44/1, 36 000 Краљево
Централа: 036/334-775
Факс: 036/318-181
Е-mail: office@putevikv.rs
ЈKП „Топлана“ Краљево Контакт
Ул. Цара Лазара 52, 36 000 Краљево
Централа: 036/314-888
Факс: 036/314-895
Е-mail: office@toplanakv.rs
Јавно предузеће
„Градско стамбено“ Краљево
Контакт
улица Цара Лазара 84а 36 000 Краљево
тел: 036 332 200
факс: 036 322 058
е-mail: office@gskv.rs
http://www.gskv.rs
„Јавно предизеће за уређивање
грађевинског земљишта“
Контакт
Хајдук Вељкова 61,
Телефони:036/312-181; 036/312-019; 036/312 – 039;
Факс:
Дирекција 036/312-061;
Сектор за урбанизам 036/333 – 370
e-mail: office@direkcijakv.net