ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА КРАЉЕВА

Заштитник грађана : Милан Туфегџић,дипл. правник

                                                                                                     Телефон:036/306-138 и 036/306-000

      E-mail: zastitnik_gradjana@kraljevo.org

 

Омбудсман (Заштитник грађана) је институција која је Уставом Шведске основана давне 1809. године, са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског језика, реч омбудсман, значи повереник или пуномоћник. Од 1970. године ову институцију поред скандинавских земаља, прихвата и велики број других, како европских тако и ваневропских земаља. Данас ова институција постоји у преко 130 земаља у свету.

Омбудсман је независтан и самосталан орган државне, односно регионалне управе основан од стране Скупштине на основу одговарајућег акта. Задатак ове институције представља заштита људских права и слобода грађана када их крше органи државне управе. У нашој земљи ова институција постоји на Републичком нивоу и назива се Заштитник грађана, на Покрајинском нивоу назива се Покрајински омбудсман и на нивоу Градова и Општина, до 2007.године под називом Грађански бранилац, а од доношења новог Закона о локалној самоуправи („Службени гласниок РС“, број 129/2007) дана 29.12.2007.године под називом Заштитник грађана.

            Скупштина града Краљева је на својој седници од 18. децембра 2008.године, на основу члана 97. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 120. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 4/2008), донела Одлуку о Заштитнику грађана града Краљева, која је објављена у „Службеном листу града Краљева, број 13/2008, а на седници од 1.септембра 2009. године Одлуку о изменама Одлуке о Заштитнику грађана града Краљева која је објављена у „Службеном листу града Краљева“, број 17/2009.

На основу поменуте Одлуке Скупштина града Краљева је на седници од 15.априла 2009.године изабрала Милана Туфегџића, дипл.правника за Заштитника грађана, а за његовог заменика Дејана Ћајића дипл.правника.

Већ наредног дана 16.априла почела је са радом Канцеларија Заштитника грађана са адресом Трг Јована Сарића бр.1-зграда Скупштине града Краљева, канцеларија број 215, спрат други. У складу са својим овлашћењима Заштитник грађана је донео Пословник о раду Заштитника грађана града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/2009), Правилник о обрасцу службене легитимације заштитника грађана и његовог заменика („Службени лист града Краљева“, број 15/2009). Дана 30.07.2009.године Заштитник грађана је донео Правилник о систематизацији радних места у служби за послове Заштитника грађана на који је Скупштина града Краљева  дала сагласност Решењем број 011-60/2009-II на седници од 1.септембра 2009.године („Службени лист града Краљева“, број 17/2009).

   НАДЛЕЖНОСТИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

 

            Заштитник грађана је установљен за територију Града Краљева, као независан и самосталан орган, који је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката града Краљева. Заштитник грађана се такође стара и о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода. У обављању својих послова Заштитник грађана је независан и самосталан и нико нема право да утиче на његов рад и поступање. Основни принципи деловања Заштитника грађана су законитост, непристрасност, независност и правичност. Поред права на покретање и вођење поступка, Заштитник грађана има право да пружањем добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности делује превентивно, у циљу унапређења рада органа управе и унапређења заштите људских права и слобода. Заштитник грађана је овлашћен да Скупштини града и Градском већу даје предлоге за измене и допуне прописа уколико сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у тим прописима, као и да иницира доношење нових прописа и општих аката када сматра да је то од значаја за остваривање права грађана. Органи управе и јавне службе имају обавезу да сарађују са Заштитником грађана и да му омогуће приступ просторијама и ставе му на располагање све податке којима располажу, а који су од значаја за поступак који води. Заштитник грађана може да узме изјаву од сваког лица за које основано претпоставља да располаже сазнањима о околностима случаја који истражује и обави са њим о томе разговор или узме од њега писмену изјаву, а позвано лице је дужно да се одазове позиву. Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине града, Председника Скупштине града, Градског већа, Градоначелника, судова и тужилаштва.

   ПОСТУПАК ПРЕД ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА

 

Заштитник грађана покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи и исти је бесплатан, није јаван и Заштитник грађана је дужан да и након престанка мандата чува тајност података до којих је дошао у свом раду. Притужба се подноси у писаном облику, укључујући све начине електронске комуникације или усмено на записник и на подношење се не плаћа такса нити друга накнада. Притужбу у име малолетног лица може поднети родитељ или законски заступник, а у име правног лица овлашћени заступник. Лица лишена слободе имају право да поднесу притужбу у запечаћеној коверти. Заштитник грађана не поступа по анонимним притужбама. Због једноставније процедуре сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају и који се може добити у канцеларији Заштитника грађана и на шалтерима Градске управе. Притужба се може поднети најкасније у року од године дана од извршене повреде права грађана, односно од последњег поступања, односно непоступања органа управе. Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша да своја права оствари у предвиђеном законском поступку. Изузетно, Заштитник грађана може покренути поступак и пре него што је окончан предвиђени правни поступак уколико би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или ако се притужба односи на повреду принципа добре управе. Притужба обавезно садржи назив органа на чији се рад односи, опис повреде права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбу, податке о томе која су правна средства искоришћена и податке о подносиоцу притужбе. Након испитивања свих релевантних чињеница Заштитник грађана утврђује да ли постоје недостаци у раду органа Управе или јавних служби. Уколико утврди да недостатака није било, обавештава подносиоца притужбе писаним актом, а уколико утврди да је било недостатака у раду, упућује препоруку органу Управе или јавној служби о томе како уочени недостатак или неправилност у раду треба отклонити. Исти су дужни да, у року не краћем од 15 нити дужем од 60 дана од дана добијања препоруке, обавесте Заштитника грађана да ли су поступили по препоруци и отклонили недостатке или неправилности, односно да га обавесте због чега нису поступили по препоруци. Уколико орган управе или јавне службе не поступе по препоруци, Заштитник грађана има право и дужност да о томе обавести Скупштину града, Градско веће и јавност, а може да препоручи утврђивање одговорности функционера и лица које руководи радом управе или јавне службе.

    ИЗВЕШТАЈИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

            Заштитник грађана подноси Скупштини града Краљева једном годишње, најкасније до краја априла, Извештај о раду за претходну годину, у коме износи и општу оцену о раду органа локалне самоуправе и јавних служби са становишта стања заштите права грађана, уочене пропусте, мере и поступке које предлаже за њихово отклањање. Заштитник грађана по потреби може подносити посебне извештаје Скупштини града којима указује на нарочито озбиљне случајеве повреде права грађана или на проблеме у раду органа локалне самоуправе и јавних служби. Годишњи извештај се објављује у „Службеном листу града Краљева“.

До данас Заштитник грађана доставио је Скупштини града три годишња Извештаја о раду:

            -Годишњи извештај о раду за 2009. годину објављен је у „Службеном листу    града Краљева“, број 9/2010 од 8.маја 2010.године;

            -Годишњи извештај о раду за 2010. годину објављен је у „Службеном листу    града Краљева“, број 8/2011 од 5.јула 2011.године;

            -Годишњи извештај о раду за 2011. годину објављен је у „Службеном листу    града Краљева“, број 19/2012 од 21.септембра 2012.године;

            КОНТАКТ

 

            Лично:

Краљево, Трг Јована Сарића бр.1 (Скупштина града Краљева), II спрат,

канцеларија број 215, од понедељка до петка од 7,30 do 14,30 časova.

            Телефоном:036/306-138 и 036/306-000

            Поштом:

Заштитник грађана града Краљева

36000 краљево

Трг Јована Сарића бр.1

            Електронским путем:

E-mail: zastitnik_gradjana@kraljevo.org