ZAŠTITNIK GRAĐANA GRADA KRALJEVA

Zaštitnik građana : Milan Tufegdžić,dipl. pravnik

                                                                                                     Telefon:036/306-138 i 036/306-000

      E-mail: zastitnik_gradjana@kraljevo.org

 

Ombudsman (Zaštitnik građana) je institucija koja je Ustavom Švedske osnovana davne 1809. godine, sa zadatkom da nadgleda kako izvršna vlast sprovodi zakone. U prevodu sa švedskog jezika, reč ombudsman, znači poverenik ili punomoćnik. Od 1970. godine ovu instituciju pored skandinavskih zemalja, prihvata i veliki broj drugih, kako evropskih tako i vanevropskih zemalja. Danas ova institucija postoji u preko 130 zemalja u svetu.

Ombudsman je nezavistan i samostalan organ državne, odnosno regionalne uprave osnovan od strane Skupštine na osnovu odgovarajućeg akta. Zadatak ove institucije predstavlja zaštita ljudskih prava i sloboda građana kada ih krše organi državne uprave. U našoj zemlji ova institucija postoji na Republičkom nivou i naziva se Zaštitnik građana, na Pokrajinskom nivou naziva se Pokrajinski ombudsman i na nivou Gradova i Opština, do 2007.godine pod nazivom Građanski branilac, a od donošenja novog Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasniok RS“, broj 129/2007) dana 29.12.2007.godine pod nazivom Zaštitnik građana.

            Skupština grada Kraljeva je na svojoj sednici od 18. decembra 2008.godine, na osnovu člana 97. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007) i člana 120. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 4/2008), donela Odluku o Zaštitniku građana grada Kraljeva, koja je objavljena u „Službenom listu grada Kraljeva, broj 13/2008, a na sednici od 1.septembra 2009. godine Odluku o izmenama Odluke o Zaštitniku građana grada Kraljeva koja je objavljena u „Službenom listu grada Kraljeva“, broj 17/2009.

Na osnovu pomenute Odluke Skupština grada Kraljeva je na sednici od 15.aprila 2009.godine izabrala Milana Tufegdžića, dipl.pravnika za Zaštitnika građana, a za njegovog zamenika Dejana Ćajića dipl.pravnika.

Već narednog dana 16.aprila počela je sa radom Kancelarija Zaštitnika građana sa adresom Trg Jovana Sarića br.1-zgrada Skupštine grada Kraljeva, kancelarija broj 215, sprat drugi. U skladu sa svojim ovlašćenjima Zaštitnik građana je doneo Poslovnik o radu Zaštitnika građana grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/2009), Pravilnik o obrascu službene legitimacije zaštitnika građana i njegovog zamenika („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/2009). Dana 30.07.2009.godine Zaštitnik građana je doneo Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u službi za poslove Zaštitnika građana na koji je Skupština grada Kraljeva  dala saglasnost Rešenjem broj 011-60/2009-II na sednici od 1.septembra 2009.godine („Službeni list grada Kraljeva“, broj 17/2009).

   NADLEŽNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

 

            Zaštitnik građana je ustanovljen za teritoriju Grada Kraljeva, kao nezavisan i samostalan organ, koji je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata grada Kraljeva. Zaštitnik građana se takođe stara i o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda. U obavljanju svojih poslova Zaštitnik građana je nezavisan i samostalan i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje. Osnovni principi delovanja Zaštitnika građana su zakonitost, nepristrasnost, nezavisnost i pravičnost. Pored prava na pokretanje i vođenje postupka, Zaštitnik građana ima pravo da pružanjem dobrih usluga, posredovanjem i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti deluje preventivno, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik građana je ovlašćen da Skupštini grada i Gradskom veću daje predloge za izmene i dopune propisa ukoliko smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u tim propisima, kao i da inicira donošenje novih propisa i opštih akata kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje prava građana. Organi uprave i javne službe imaju obavezu da sarađuju sa Zaštitnikom građana i da mu omoguće pristup prostorijama i stave mu na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji vodi. Zaštitnik građana može da uzme izjavu od svakog lica za koje osnovano pretpostavlja da raspolaže saznanjima o okolnostima slučaja koji istražuje i obavi sa njim o tome razgovor ili uzme od njega pismenu izjavu, a pozvano lice je dužno da se odazove pozivu. Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine grada, Predsednika Skupštine grada, Gradskog veća, Gradonačelnika, sudova i tužilaštva.

   POSTUPAK PRED ZAŠTITNIKOM GRAĐANA

 

Zaštitnik građana pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi i isti je besplatan, nije javan i Zaštitnik građana je dužan da i nakon prestanka mandata čuva tajnost podataka do kojih je došao u svom radu. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, uključujući sve načine elektronske komunikacije ili usmeno na zapisnik i na podnošenje se ne plaća taksa niti druga naknada. Pritužbu u ime maloletnog lica može podneti roditelj ili zakonski zastupnik, a u ime pravnog lica ovlašćeni zastupnik. Lica lišena slobode imaju pravo da podnesu pritužbu u zapečaćenoj koverti. Zaštitnik građana ne postupa po anonimnim pritužbama. Zbog jednostavnije procedure sačinjen je obrazac pritužbe koji građani popunjavaju i koji se može dobiti u kancelariji Zaštitnika građana i na šalterima Gradske uprave. Pritužba se može podneti najkasnije u roku od godine dana od izvršene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja, odnosno nepostupanja organa uprave. Pre podnošenja pritužbe podnosilac je dužan da pokuša da svoja prava ostvari u predviđenom zakonskom postupku. Izuzetno, Zaštitnik građana može pokrenuti postupak i pre nego što je okončan predviđeni pravni postupak ukoliko bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili ako se pritužba odnosi na povredu principa dobre uprave. Pritužba obavezno sadrži naziv organa na čiji se rad odnosi, opis povrede prava, činjenice i dokaze koji potkrepljuju pritužbu, podatke o tome koja su pravna sredstva iskorišćena i podatke o podnosiocu pritužbe. Nakon ispitivanja svih relevantnih činjenica Zaštitnik građana utvrđuje da li postoje nedostaci u radu organa Uprave ili javnih službi. Ukoliko utvrdi da nedostataka nije bilo, obaveštava podnosioca pritužbe pisanim aktom, a ukoliko utvrdi da je bilo nedostataka u radu, upućuje preporuku organu Uprave ili javnoj službi o tome kako uočeni nedostatak ili nepravilnost u radu treba otkloniti. Isti su dužni da, u roku ne kraćem od 15 niti dužem od 60 dana od dana dobijanja preporuke, obaveste Zaštitnika građana da li su postupili po preporuci i otklonili nedostatke ili nepravilnosti, odnosno da ga obaveste zbog čega nisu postupili po preporuci. Ukoliko organ uprave ili javne službe ne postupe po preporuci, Zaštitnik građana ima pravo i dužnost da o tome obavesti Skupštinu grada, Gradsko veće i javnost, a može da preporuči utvrđivanje odgovornosti funkcionera i lica koje rukovodi radom uprave ili javne službe.

    IZVEŠTAJI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

            Zaštitnik građana podnosi Skupštini grada Kraljeva jednom godišnje, najkasnije do kraja aprila, Izveštaj o radu za prethodnu godinu, u kome iznosi i opštu ocenu o radu organa lokalne samouprave i javnih službi sa stanovišta stanja zaštite prava građana, uočene propuste, mere i postupke koje predlaže za njihovo otklanjanje. Zaštitnik građana po potrebi može podnositi posebne izveštaje Skupštini grada kojima ukazuje na naročito ozbiljne slučajeve povrede prava građana ili na probleme u radu organa lokalne samouprave i javnih službi. Godišnji izveštaj se objavljuje u „Službenom listu grada Kraljeva“.

Do danas Zaštitnik građana dostavio je Skupštini grada tri godišnja Izveštaja o radu:

            -Godišnji izveštaj o radu za 2009. godinu objavljen je u „Službenom listu    grada Kraljeva“, broj 9/2010 od 8.maja 2010.godine;

            -Godišnji izveštaj o radu za 2010. godinu objavljen je u „Službenom listu    grada Kraljeva“, broj 8/2011 od 5.jula 2011.godine;

            -Godišnji izveštaj o radu za 2011. godinu objavljen je u „Službenom listu    grada Kraljeva“, broj 19/2012 od 21.septembra 2012.godine;

            KONTAKT

 

            Lično:

Kraljevo, Trg Jovana Sarića br.1 (Skupština grada Kraljeva), II sprat,

kancelarija broj 215, od ponedeljka do petka od 7,30 do 14,30 časova.

            Telefonom:036/306-138 i 036/306-000

            Poštom:

Zaštitnik građana grada Kraljeva

36000 kraljevo

Trg Jovana Sarića br.1

            Elektronskim putem:

E-mail: zastitnik_gradjana@kraljevo.org