Привреда

Економску ситуацију града Краљева данас  карактерише висока стопа незапослености (34,15%),  низак животни стандард грађана и висок степен сиромаштва.  Разлог за наведено стање можемо пронаћи у следећем: лоше економско стање у земљи од периода деведесетих година, технолошка застарелост привреде, губитак тржишта локалне производње, а потом и неуспешна приватизација великих комплекса Фабрике вагона и Магнохрома, који су некада били носиоци краљевачке привреде.

Подстицај развоју привреде намеће се као један од најважнијих приоритета локалног развоја. Сагледавши реалне могућности, проблеме и потребе на основу података до којих се дошло на основу анализе социо економских података из профила града Краљева, радна група је идентификовала најзначајније привредне гране које су у граду Краљеву донекле развијене, али би у будуће могле много боље да се развијају, уколико се њихов развој подстакне.

Привреда града Краљева, сектор малих и средњих предузећа и предузетници

Према расположивим подацима представљеним у профилу града, привреду града чини 1299 привредних друштава и 3708 предузетничких радњи, што укупно чини 5007 активних привредних субјеката. У процесу приватизације до данас је приватизовано 25 краљевачких предузећа, од чега је у четири приватизације раскинут уговор, пет фирми се налази у процесу реструктуирања, а у процесу стечаја се налазе четири.

Најзначајнија привредна делатност је трговина на велико и мало са 34,20%, прерађивачка индустрија са 24,25%, затим саобраћај и складиштење са 9,25%, грађевинарство са 7,25%, стручне, научне, иновационе и техничке делатности са 7,10% и пољопривреда, шумарство и рибарство са 4,20%.

Спољно трговинска размена на територији града Краљева у 2013. години је износила 163.479.962 USD, од чега је извоз у обиму 69.105.215 милиона USD, а увоз 94.374.747 USD. Најзначајнија извозна производња је у области производње одеће и прибора за одећу, производње котлова и производње пластичних маса и производа од пластичних маса.

На подручју града Краљева налазе се значајне инфраструктурно опремљене површине намењене индустрији и привреди, а које се налазе под некадашњим индустријским комплексима, такозване ’’brownfield’’ локације. Међутим, град Краљево нема довољно одговарајућих локација у свом власништву, као ни одговарајуће подстицајене програме које може понудити потенцијалним инвеститорима. Са друге стране локална привреда има значајне проблеме када је у питању одржавање постојећег нивоа производње и очувању постојећих радних места, због лоше економске ситуације у земљи и недостатка  пласмана на инострано тржиште.

На подручју града Краљева налази се високошколска образовна и научна установа – Факултет за машинство и грађевинарство, који треба да се постави као мотор развоја машинске и грађевинске индустрије у Краљеву, кроз боље повезивање свих актера локалног економског развоја и примене иновација и научних достигнућа у циљу унапређења конкурентности производње.

На основу социо економске анализе представљене у профилу града Краљева уочена су три кључна приоритета у овој области: подстицај развоју домаћим и страним инвестицијама, подршка развоју предузетништва и локалног привредног сектора и подршка развоју привреде засноване на знању, кроз повезивање привреде, науке и локалне самоуправе.