ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН Града КРАЉЕВА2023-11-06T14:32:24+01:00

Влада именовала Привремени орган града Краљева

На седници одржаној 30. октобра 2023. године, Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању Скупштине града Краљева и образовању Привременог органа града Краљева – за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Краљева.

Решењем Владе, у Привремени орган града Краљева именовани су – за председника – досадашњи градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, а за чланове Ненад Марковић, Кристина Марковић, Драган Вулић и Марко Матовић. О обављању стручних и техничких послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Привременог органа стараће се секретар којег именује Привремени орган.

Према Одлуци Владе, Привремени орган обављаће текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Краљева и извршних органа града утврђене законом и Статутом града до конституисања скупштине и избора извршних органа града након одржаних избора, у складу са законом. За разматрање појединих питања из делокруга Привременог органа могу се образовати комисије и друга радна тела. Организација и начин рада Привременог органа биће уређени Пословником, који Привремени орган доноси.

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top