Двадесет прва, ванредна, седница Градског већа града Краљева одржана је у уторак, 18. јуна 2024. године, и њоме је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење ове одлуке, као и Закључак којим се утврђује Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њихово доношење.

Донет је и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова, техничких секретара одборничких група у Скупштини града Краљева, чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа града Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење.

Градско веће града Краљева је утврдило Предлог закључка о усвајању Извештаја о реализацији Локалног акционог плана запошљавања града Краљева за период од 2021. до 2023. године.

Такође, донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ о расподели укупно остварене добити од 11.422.599,94 динара по финансијском извештају за 2023. годину, као и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево о расподели остварене нето добити у износу од 33.387.802,00 динара по финансијском извештају за 2023. годину, којима се предлаже Скупштини града Краљева доношење решења.

Градско веће града Краљева је донело и Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције града Краљева и именовању председника и чланова Комисије и Решење о измени Решења о образовању Радног тела за разматрање жалби, приговора и захтева.

Усвојена су и решења о утврђивању права на годишњи одмор за 2024. годину Дејану Ћајићу, начелнику Градске управе града Краљева, односно Ђорђу Видовићу, заменику начелника Градске управе града Краљева.

На 21. седници донет је Правилник о измени и допуни Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру Пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане Србије“.

Градско веће је донело и Решење о отуђењу реалног удела од 207/414 кат. парцеле број 450/48 КО Кованлук (грађевинско земљиште ван граница ГГЗ) у корист странке из Краљева, непосредном погодбом, као земљишта за редовну употребу објекта, као и Решење о отуђењу реалног удела од 5/16 кат. парцеле број 8/2 КО Кованлук (земљиште у грађевинском подручју) у корист странке из Краљева, непосредном погодбом, по праву прече куповине.

Print Friendly, PDF & Email