На двадесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 28. јуна 2024. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току маја 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти месец.

Чланови Градског већа су донели Стратешки план Комуналне милиције града Краљева за период 2024–2028. године, као и Закључак којим се утврђује Предлог  решења о давању сагласности на Стратешки план Комуналне милиције града Краљева за период 2024–2028. године и којим се Скупштини града Краљева предлаже његово доношење. Уз то, донели су Годишњи план рада комуналне милиције града Краљева за 2024. годину и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Краљева за 2024. годину и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

Такође, донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево о расподели укупно остварене добити од 8.419.835,06 динара по финансијском извештају за 2023. годину и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево о расподели укупно остварене добити од 2.063.277,21 динара по финансијском извештају за 2023. годину, а којима се предлаже Скупштини града Краљева доношење решења. Градско веће града Краљева је утврдило Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Краљево о расподели остварене добити.

Већници су донели и Решење о давању у закуп непокретности у јавној својини града Краљева које користи „Апотекарска установа Краљево“ из Краљева, као и Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана.

Донето је и Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Чланови Градског већа града Краљева су разматрали и жалбе и захтеве странака. Тако су донели решења којима се као основане усвајају жалбе две странке из Краљева, изјављене на решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности (број: 344-171/2024-VI од 5.4.2024. године односно број: 344-175/2024-VI од 23.4.2024. године), поништавају првостепена решења и списи предмета враћају првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.

Донета су и решења којима се одбијају као неосноване: жалба предузетника „Euro YU – Žuti Taksi“, изјављена на Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности (број: 353-104/2024-VI од 24.4.2024. године); жалба странака из Краљева, изјављена на Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности (број: 308-6/2024 од 30.1.2024. године); жалба ЈП „Путеви Србије“ из Београда, изјављена на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве (број: 344-38/24-VIII од 30.1.2024. године); жалба странке из Матарушке Бање, изјављена преко пуномоћника – адвоката Анђелке Радосављевић Милинковић из Краљева на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција (број: VIII-355-41/19 од 17.5.2024. године); жалба странке из Краљева, изјављена на Допунско Решење Одељења за  инспекцијске послове – Комунална инспекција (број: VIII-355-294/23 од 8.4.2024. године); жалба ученице Економско–трговинске школе у Краљеву и њених родитеља изјављена на Решење Одељења за друштвене делатности (III број:62-1/2024 од 26.4.2024. године); жалба странке из Краљева, изјављена преко пуномоћника – адвоката Милана Мишковића из Краљева на Решење Одељења за друштвене делатности (број: 5531-81/2024 од 15.3.2024. године); жалба странке из Краљева, изјављена на Решење Центра за социјални рад из Краљева (број: 551-146-2/2024 од 25.4.2024. године).

Градско веће је донело решења којима се усвајају захтеви: странке из Краљева – кориснице услуге персоналне асистенције у вези са плаћањем дуга на рате, и то на шездесет једнаких месечних рата; захтев странке из Краљева за плаћања дуга на 24 једнаке месечне рате, по основу Уговора о закупу стана (број:1148/19 од 23.4.2019. године), и то на двадесет четири једнаке месечне рате; захтев странке из Краљева за плаћање дуга на 12 једнаких месечних рата, по основу Уговора о закупу стана (број:1154/19 од 23.4.2019. године), и то на дванаест једнаких месечних рата; захтев странке из Мрсаћа, за плаћања дуга на 24 једнаке месечне рате, по основу Пресуде Основног суда у Краљеву, Република Србија 52 П.број 804/2023 од 6.7.2023. године, и то на двадесет четири једнаке месечне рате.

Print Friendly, PDF & Email