На осмој, ванредној седници Градског већа града Краљева, одржаној 14. марта 2024. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали дванаест тачака.

Чланови Градског већа су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ из Краљева, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење.

Донели су и Решење о давању у закуп пословног простора у ул. Цара Душана бр. 53-57 у Краљеву на кп број 570 КО Краљево, Градском одбору Социјалдемократске партије Србије у Краљеву, на период до 10 година.

Донето је и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 20.595.600,00 динара на име накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Чланови Градског већа града Краљева су разматрали жалбе грађана изјављене на решења јавних предузећа и одељења Градске управе града Краљева. Већници су усвојили жалбу изјављену на Решење Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево, као и захтев за плаћање на рате дуга по основу Пресуде Основног суда у Краљеву. Као неосноване, одбијене су жалбе суграђана изјављене на решења Одељења за друштвене делатности, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Решење о извршењу решења Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција. Одбијен је један захтев у делу који се односи на ослобађање од плаћања камате по раније донетим судским пресудама, и да се застане са наплатом дуга по другом решењу Градског већа за одређени период до године дана, а да дужник настави редовно да плаћа своје обавезе по првом решењу Градског већа града Краљева. Поништено је једно Решење ЈКП „Водовод“ Краљево, а списи предмета се враћају првостепеном органу на поновно одлучивање.

Градско веће је донело Закључак којим се налаже Одељењу за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, да што хитније затражи изјашњење од Републичког инспектора за путеве, како би се утврдиле чињенице у вези са жалбеним наводима Јавног предузећа „Путеви Србије“ из Београда, изјављене на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, и утврдила надлежност органа за даље поступање.

Такође, донет је Закључак којим се налаже Стручној комисији за сечу стабала поновни излазак на терен, како би се утврдило право чињенично стање у вези са жалбом странке изјављене на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција.

Print Friendly, PDF & Email