На седмој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је дванаест тачака дневнoг реда.

Чланови су се позитивно изјаснили на Закључак о утврђивању нацрта одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину и упутили Јавни позив за учешће на јавној расправи о нацрту одлуке.

Донет је Закључак о давању сагласности Месној заједници Драгосињци за плаћање из средстава са рачуна месне заједнице.

На седници Привременог органа Града донето је шест решења – о утврђивању места и услова за продају робе за новогодишње и божићне празнике за 2023/2024. годину, о именовању представника и заменика представника инвеститора града Краљева ради реализације уговора број 74/23 од 09.11.2023. године односно о именовању члана Управног одбора Културног центра „Рибница“ из Краљева, о одређивању претплатне цене „Службеног листа града Краљева“ за 2024. годину, као и два решења о давању сагласности – на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Пијаца“ о покрићу губитка из нераспоређене добити и законских резерви односно предузећу за телекомуникације А.Д. „Телеком Србија“ за извођење радова.

Донет је Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево” за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана и измени закључка број 06-339/2023-i од 13. октобра 2023. године.

Привремени орган града Краљева донео је Одлуку о финансирању добровољног ватрогаства на територији града Краљева и Одлуку о социјалној заштити града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email