На сто двадесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали шеснаест  тачака дневног реда.

Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току девембар 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за децембар 2022. године.

Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог решења о изменама и допунама Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

Чланови Градског већа позитивно су се изјаснили на Правилник о измени Правилника о категоризацији спортских удружења, клубова и организација града Краљева, као и на Закључак о давању претходне сагласности на Предлог решења градоначелника града Краљева о утврђивању спортских удружења, клубова и организација од посебног значаја за град Краљева.

Донето је Решење о укидању Решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности број 344-653-2022-6 од 30. 11. 2022. године којим се предузетнику одобрава обављање делатности такси превоза путника у периоду од 01. 12. 2022. до 30. 11. 2024. године.

Краљевачки већници донели су седам решења којима се одбијају као неосноване жалбе грађана, изјављене на решења – Центра за социјални рад из Краљева, Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција односно Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева.

Веће је донело Решење којим се из формално-правних разлога поништава жалбено решење Одељења за инспекцијске послове – Саобраћајна инспекција број: 344-680/22-VIII од 28. 12. 2022. године на које је изјављена жалба странке преко пуномоћника – адвоката, и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак.

На 121. седници, донет је Закључак којим се одлаже разматрање захтева странке из Краљева и којим се Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево налаже да достави тачан износ дуговања, по допису Градског правобранилаштва града Краљева број: 169/22 од 28. 12. 2022. године.

Већници су донели Решење којим се усваја захтев грађана из Краљева, поднетог у електронској форми Градском правобранилаштву града Краљева од стране пуномоћника – адвоката, у вези са плаћањем дуга на рате, на основу судског поравнања пред Основним судом у Краљеву 42П.број: 1235/22 од 31. 01. 2023. године, с тим да исплата буде на 24 једнаке месечне рате.

Донето је Решење којим се одбија захтев странке – власника новог потрошачког броја у вези са отписом застарелог потраживања ЈКП „Чистоћа“ Краљево по основу накнаде за услуге изношења смећа, због ненадлежности у овом делу одлучивања.

Print Friendly, PDF & Email