На сто педесет другој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали двадесет тачака дневног реда.

Веће је донело Решење о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2023. години, и расписало је Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2023. годину.

Донет је Закључак о унапређењу система одбране од града и смањења ризика од настанка града пружањем подршке надлежном органу у ангажовању извршилаца – стрелаца на лансирним станицама.

Градско веће донело је Решење о давању сагласности предузећу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Краљево за установљење права службености пролаза на катастарским парцелама број 3362/1 и 3362/7 КО Краљево ради изградње нисконапонског кабловског вода 0,4 kV.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на два закључка о усвајању – Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева и Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима за период од јануара до јуна 2023. године, као и Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, и којим се Скупштини града Краљева предложе његово доношење.

Донета су три решења од којих једно о давању у закуп непокретности – стамбеног простора на катастарској парцели у Кованлуку који ће у својству закупца користити Удружење грађана „Руке пријатељства“, на одређено време, на период до три године, као и два која се односе на умањења месечне закупнине за пословни простор у улици Милоша Великог број 4 који у својству закупца користи ПР Угоститељска радња „Брза храна Галија“ односно у Омладинској улици број 30/2 који у својству закупца користи предузетник Трговинско услужно забавна радња „Filip fashion“.

Веће је донело Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15% грађана, и којим се мења Закључак број 06-308/2023-I од 01.09.2023. године.

Градско веће донело је Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева ради организовања научно-стручне конференције и едукативне радионице „Пољопривреда, прилика за бољу будућност“ у Краљеву 08. и 09.12.2023. године.

Донето је Решење којим се усваја жалба странке из Краљева изјављена на Решење Одељења за друштвене делатности  од 14.09.2023. године, као и Решење којим се из формално-правних разлога поништава Решење Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево и предмет враћа на поновни поступак и одлучивање.

Краљевачки већници донели су три решења којима се одбијају као неосноване жалбе – странке из Краљева изјављена, преко пуномоћника, на Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција  односно жалба предузетника у име занатске радионице Домаћа радиност „Dolly“ изјављена на Решење Одељења за за инспекцијске послове – Комунална инспекција, као и жалба странке из Ушћа изјављена на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве.

Чланови Градског већа донели су три решења којима се одбијају као неоснована жалбе предузетника, ПР пржење и продаја кокица „ВОЛИМ ТЕ КОКИЦЕ“ – НИК Београд Ушће, изјављена преко пуномоћника на решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности број: 353-219/23-6, 353-221/23-6 и 353-225/23-6 од 07.08.2023. године.

Донет је Закључак којим ће се затражити изјашњења од Месне заједнице Лађевци и Водне заједнице Лађевци – Цветке у вези са решавањем проблема добијања воде за пиће и омогућавањем прикључивања странке на постојећи локални сеоски водовод.

Print Friendly, PDF & Email