На сто тридесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти је једногласно усвојен, тако да су се пред већницима нашле четири тачке.

Донето је Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2023. годину.

          Већници су донели Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана (предлог реализације тачке Г.2.1.2.) и измени Закључка Градског већа града Краљева број 06-228/2023-I од 26. 06. 2023. године.

Донето је Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности „Електродистрибуцији Србије“ д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, за парцелацију кат. парцеле број 26/1 КО Краљево ради формирања посебне катастарске парцеле у циљу изградње трафостанице 10/04 кВ.

Градско веће је донело Закључак о давању сагласности да се потраживање које град Краљево има према „Слобода“ а.д. Чачак по основу јавних прихода конвертује у улог града Краљева у основном капиталу „Слобода“ а.д. Чачак, и да се изврши отпис камате.

Print Friendly, PDF & Email