На сто шеснаестој, редoвној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали тридесет тачака предложеног дневног реда. На предлог председавајућег – градоначелника града Краљева, прва тачка у Предлогу Дневног реда је одложена у разматрању, тако да је Дневни ред једногласно утврђен са предложених 29 тачака.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о начину покрића оствареног губитка за 2020. годину из нераспоређене добити за 2013. годину и расподели нераспоређене добити из претходних година на капитал предузећа број 42-3/21, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Пијаца“ 09.10.2021. године, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

Већници су донели два закључка којима се утврђују – Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2022. годину односно Предлог закључка о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2023. годину, и којима се Скупштини града Краљева предлаже доношење закључака.

На седници су донета два закључка којима се утврђују Предлог одлуке о јавним паркиралиштима и Предлог одлуке о измени Одлуке о општим условима за одржавање и коришћење јавног локалног водовода у сеоским насељима на територији града Краљева, и којима се Скупштини града Краљева предлаже њихово доношење.

Градски већници позитивно су се изјаснили на три решења – о утврђивању престанка рада на положају заменика начелника Градске управе услед протека времена на које је постављен, о избору и постављењу Дејана Ћајића за начелника Градске управе града Краљева односно о избору и постављењу Ђорђа Видовића за заменика начелника Градске управе града Краљева.

Донето је Решење о отуђењу катастарске парцеле број 4124/2 КО у корист странке из Београда у поступку непосредне погодбе отуђења грађевинског земљишта, као и три решења о отуђењу катастарских парцела: број 6042/2 и 5442/4 КО Краљево и 1772/2 КО Конарево у корист странака односно предузећа НОПОКАК д.о.о. из Краљева, непосредном погодбом као земљишта за редовну употребу објекта.

Чланови Градског већа донели су три закључка о давању сагласности на решења заменика начелника Градске управе града Краљева којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних корисника буџета – број 3261/22 од 28.12.2022. године из области Основног и Средњег образовања за 2023. годину односно број 3262/22 од 28.12.2022. године из области Социјалне заштите (Центар за социјални рад) и број 3263/22 од 28.12.2022. године из области Примарне здравствене заштите (Апотекарска установа Краљево) за 2023. годину на основу Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину.

Краљевачки већници су донели Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета града Краљева за реализацију програма којим се остварују општи интереси грађана у области спорта односно Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова и организација града Краљева и Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста са територије града Краљева.

Донето је Решење о избору крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Краљева, као и  Решење о именовању Одбора за безбедност и здравље на раду за органе града Краљева.

Градско веће града Краљева донело је девет решења о укидању решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева којима се предузетницима одобрава обављање делатности такси превоза путника.

Print Friendly, PDF & Email