На трећој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је петнаест тачака дневног реда.

Чланови Привременог органа града Краљева донели су два закључка о утврђивању нацрта одлука – о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину односно о допуни одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева.

Донета је Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата и додатка председника, чланова и секретара Привременог органа града Краљева, као и Одлука о допуни одлуке о мрежи јавне Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево.

Привремени орган Града донео је Закључак о давању сагласности на решење начелника Градске управе града Краљева број 2618/23 од 13.11.2023. године.

Донето је Решење о образовању радног тела за израду измене одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, као и Решење о образовању комисије за спровођење мера енергетске санације стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања.

Чланови Привременог органа позитивно су се изјаснили на Правилник о спровођењу мера енергетске санације стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији града Краљева.

Донета је Одлука о прихватању преноса јавне својине над покретним стварима.

Усвојено је Решење о престанку дужности директора Културног центра „Рибница“ из Краљева.

Донет је Закључак о давању сагласности Месној заједници Милочај за плаћање из средстава са рачуна месне заједнице.

Привремени орган Града донео је Предлог решења о изменама решења о именовању одбора за безбедност и здравље на раду за органе града Краљева.

Донето је једно решење по пресуди Управног суда i-7 у 1747/20 од 24.02.2023. године донетој по тужби тужиоца, као и два поступања по пресуди Управног суда i-5 у 23941/21 од 20.09.2023. године односно i-6 у 12912/20 од 11.10.2023. године донетим по тужбама тужиоца.

Print Friendly, PDF & Email