Попис становништва, домаћинстава и станова за 2022. годину биће спроведен од 1. до 31. октобра ове године.

Републички завод за статистику упутио је јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача. Kандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која је активна до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) на сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и на посебном пописном сајту https://popis2022.stat.gov.rs.

Пре почетка пописивања, кандидати ће имати обавезу да присуствују петодневној обуци у оквиру које је предвиђено савладавање методологије Пописа и рада у апликацији за прикупљање података, као и обилазак терена са инструктором. Неопходно је да имају приступ интернету, не током теренског рада, када ће радити у офлајн моду, већ по повратку са терена, како би на крају сваког радног дана имали могућност да пошаљу потребне податке у централну базу Републичког завода за статистику. Након рангирања и тестирања кандидата за пописиваче, за обуку ће бити потребно 299 кандидата, а на терену ће бити ангажовано 249 пописивача.

Обука кандидата за градске инструкторе у предстојећем Попису је у току и траје до 5. августа. У првом делу петодневне обуке кандидати се упознају са методологијом и садржајем пописних образаца, основним организационим активностима, док су сва упутства већ добили у штампаном облику. Други део обуке је посвећен раду у апликацијама, где кандидати пролазе кроз практичне примере који ће се јављати уобичајено на терену. Последњег дана их очекује провера знања, након чега ће бити изабрани инструктори који ће бити ангажовани у Попису – на основу резултата тестирања, општег утиска односно активности током обуке. На обуци за инструктора пописивача налази се 43 кандидата, а након обуке биће одабрано 36.

Према речима Јасмине Савић, начелника Одељења статистике у Kраљеву Републичког завода за статистику, од изабраних градских инструктора се очекује, пре свега, да познају добро сва упутства за рад, да буду добро припремљени за петодневне обуке које ће држати кандидатима за пописиваче, да са додељеним пописивачима обиђу терен како би се сваки пописивач упознао са територијом и границама простора у оквиру којег треба да попише све јединице пописа – лица, домаћинства и станове. Њихова главна улога је мониторинг рада пописивача током трајања пописа. За све то време контакт са пописивачима и општинским односно градским координаторима је непрекидан.

Будући да је јавни позив за пријављивање грађана за улогу пописивача у предстојећем попису у току, Јасмина Савић је скренула пажњу на то да се за пописиваче на терену могу пријавити, поред незапослених лица, запослени, старосни пензионери и студенти.

Kандидат за пописивача треба да испуњава опште и посебне услове.

Општи се односе на то да буде држављанин Републике Србије, да у тренутку подношења пријаве буде пунолетан, да има најмање завршену трогодишњу школу, да има пријављено пребивалиште/боравиште на територији Републике Србије, да није кажњаван односно да против њега није покренута истрага нити да се води кривични поступак.

Посебни услови се односе на поседовање основног информатичког знања, јер ће се ове године, први пут, попис вршити електронским путем односно пописивач ће на лицу места електронски уносити податке, што ће имати за циљ брже добијање крајњих резултата пописа.

По затварању јавног позива, кандидати се рангирају – по насељеном месту из пријаве и на основу освојених бодова. Кандидати, приликом доласка на тестирање, доносе сву документацију којом потврђују наводе из своје електронске пријаве. Бодује се највише завршена школа, радни статус у тренутку пријаве, да ли је кандидат радио као пописивач или инструктор у попису 2011. године, да ли је радио попис становништва или попис пољопривреде 2012. године. Значајно је и да ли је кандидат радио статистичка истраживања Завода у претходних пет година или је учествовао у пробном попису становништва 2019. године.

Како наводи Јасмина Савић, основно је да понесу фотокопију личне карте или пасоша односно очитану личну карту, фотокопију допломе о стручној спреми а оригинал на увид, уверење из МУП-а да нису кажњавани, не старије од шест месеци, уверење из судова да се против њих не води кривични поступак и да није покренута истрага – не старије од шест месеци. Незапослена лица треба да понесу уверење из Националне службе за запошљавање да се воде на њиховој евиденцији или од Филијале ПИО фонда да не тече стаж осигурања. Студенти који нису радно ангажовани доносе доказ, потврду, уверење да нису радно ангажовани. Запосленима је потребна потврда послодавца да су у радном односу пуно радно време. Пенизионери доносе фотокопију последњег пензионог чека или фотокопију решења о пензионисању.

Обуке кандидата за пописиваче ће се спроводити у три термина на више пунктова – од 29. августа до 16. септембра. Кандидати ће бити ангажовани од 23. септембра до последњег дана октобра, и то по уговору о привременим и повременим пословима или по уговору о допунском раду, зависно од радног стсатуса. Током ангажовања, пописивачи могу добити у просеку 60.000,00 динара, у нето износу. Могу зарадити и мање од тога, али и више од 100.000,00, у зависности од територије коју добију и од броја јединица пописа. Ангажованим пописивачима је плаћено осигурање, као и реални путни трошкови уколико раде попис ван места становања, као и 1.500,00 динара за потребе коришћења мобилног телефона и интернета.

Начелник краљевачког Одељења статистике Републичког завода за статистику Јасмина Савић је нагласила је да је веома важно да из свих насеља Града Краљева односно целе Републике имају сараднике у улози пописивача са територије свих насељених места и позвала је грађане да се пријаве.

Како је истакла, највећа новина овог пописа је управо прелазак са папирних на електронске упитнике односно на рад у апликацији за пописиваче. И даље се у нашој земљи попис спроводи на традиционалан начин – изласком пописивача на терен, методом интервјуа, лицем у лице, прикупљају се подаци, али се уносе у електронске упитнике, не у папире. Сада се у реалном времену има приказ стања на терену свих јединица пописа.

„Ово јако скраћује време доласка до првих резултата. Више не морамо да чекамо пар месеци до прелиминарних односно коначних резултата. Прелиминарни ће бити доступни већ 30. новембра, а према плану публиковања, до коначних резултата ћемо долазити већ од априла следеће године до јуна 2024. године“, казала је Јасмина Савић и додала:

„Први пут очекујемо један механизам за повезивање геопросторних и пописних података на нивоу кућног броја, тако да ће нам бити доступни агрегирани подаци пописа на најмањим просторним јединицама. Очекује се да ово буде последњи попис који ће се у нашој земљи спроводити на традиционалан начин. Требало би да попис 2031. буде спроведен на бази административних регистара, за шта је услов да заживе регистри у нашој земљи. Бројне су предности оваквог пописа јер неће бити толиких трошкова, толико велике организационе структуре, толико комплексних припремних активности. Најважније је да би попис који би се спроводио на бази административних регистара могао да се спроводи у краћим временским интервалима, а не, као до сада, у десетогодишњој периодици. Највећа новина је прелазак на електронске обрасце и попуњавање пуутем апликације на терену“, рекла је начелник Одељења статистике у Краљеву Јасмина Савић.

Према последњем попису спроведеном 2011. године, Град Краљево је имао 125.488 становника.

Print Friendly, PDF & Email