На дневном реду данашње двадесет и девете ванредне седнице Градског већа било је седамнаест тачака. Неке од најважнијих биле су расподела око  тринаест милиона и шесто хиљада динара за финансирање рада спортских клубова у периоду април-јун ове године и програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2013. години. Донети су следећи закључци и решења:

1.    Закључак – усвајање извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца маја 2013. године и праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за мај 2013. године;

2.    Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину;

 1. Програм  контроле квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2013. годину;
 2. Решење  –  о одобравању средстава у укупном износу од 13.619.000,00 динара на име учешћа града Краљева у финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења за период април – јун 2013. године;
 3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о прихватању обавезе отплате дуга за пројекат из програма ванредне подршке грађевинској индустрији у Србији;
 4. Решење – о коришћењу средстава текуће буџетске резерве на име обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза по основу пореза на додату вредност по захтеву ЈП Дирекција за планирање и изградњу „Краљево";
 5. Решење  – о давању сагласности за парцелацију и препарцелацију КП број 2472/1 КО Краљево по захтеву Манојла Димитријевића из Краљева;
 6. Решење – о давању сагласности за парцелацију и препарцелацију кп број 805/1 КО Јарчујак по захтеву Светислава Бошковића из Јарчујака;
 7. Решење – о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија" А.Д. Београд за установљење права трајне службености пролаза телекомуникационих каблова у делу насеља Хигијенски завод;
 8. Решење – о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија" А.Д. Београд за установљење права трајне службености пролаза телекомуникационих каблова у деловима насеља Метикош, Ратина и Драгосињци;
 9. Решење – о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија" А.Д. Београд за установљење права трајне службености пролаза телекомуникационих каблова у деловима насеља Мрсаћ и Бапско Поље;
 10. Решење – о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија" А.Д. Београд за установљење права трајне службености пролаза телекомуникационих каблова у делу насеља Жича (кп број 2564/1 КО Крушевица);
 11. Решење – о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија" А.Д. Београд за установљење права трајне службености пролаза телекомуникационих каблова у деловима насеља Ратина и Кованлук;
 12. Решење – о давању сагласности Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија" А.Д. Београд за установљење права трајне службености пролаза телекомуникационих каблова на кп број 740, 755 и 1942 КО Адрани;
 13. Решење – о давању сагласности за постављање контејнера (мањег монтажног објекта) ради обезбеђивања простора за рад за потребе Месне заједнице II „Чибуковачке чете" и привременог коришћења на делу кат. парцеле број 6045 КО Краљево;1
 14. Решење о одбијању као неосноване жалбе  број 344-546/12-VIII од 22.11.2012.године, коју је изјавила Дана Марјановић са привременим боравком у Печеногу, Витковац.

 

Допуна предложеног дневног реда:

 1. Закључак – усвајање информације Службе за управљање пројектима и локално-економски развој поводом избора пријављених школа за финансирање пројеката-Програм модернизације школа.

 


Print Friendly, PDF & Email