Локални програм заштите животне средине града Краљева за период 2016-2025. година, након јавног увида на коме је био изложен, представљен је у Градској управи града Краљева. Програм представља ревизију Локалног еколошког акционог плана Краљева (ЛЕАП), израђеног и усвојеног 2005. године, али и његову надоградњу, како по питању методологије рада, тако и по питању обима и садржаја документа. Њиме ће бити обезбеђен наставак започетих активности стратешко дефинисаним акционим плановима, у правцу стварања квалитетнијих услова живота. Документ је усклађен са Националним програмом заштите животне средине Републике Србије.

Према речима Љиљане Јемуовић, шефа Одсека за заштиту животне средине, у Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Краљева, овим документом су обрађене све области заштите животне средине, он садржи акционе планове са јасно дефинисаним носиоцима активности, областима, роковима за достизање, начином финансирања одређених активности. Такође, дефинисани су индикатори за праћење реализације наведених активности.

Како је истакао градоначелник града Краљева Томислав Илић, Локални програм заштите животне средине града Краљева за наредних десет година је први донет у Србији. Обухвата целу територију града Краљева и оно што је најбитније за заштиту животне средине, као што су пројекат за постројење за пречишћавање отпадних вода града Краљева, регионална депонија.

„За сада је из Програма за заштиту животне срдине издвојено два милиона динара. Најважније је да имамо пројекте којима ћемо да конкуришемо за средства“, рекао је градоначелник.

„Програм дефинише и нове области које нису биле у ЛЕАП-у града Краљева, а то су енергетска ефикасност и област климатских промена, као и мере прилагођавања климатским променама, што је препорука Конференције градова ЕУ, да у све секторске стратегије уградимо климатске промене. Задовољни смо како је документ испао и он нам је база за пројекте и активности које нам следе у наредном десетогодишњем периоду. Новим програмом је предвиђен низ активности везаних за имплементацију закона о енергетској ефикасности и подзаконских аката, где морамо да смањимо потрошњу енергије и повећамо удео обновљивих извора енергије у нашим системима“, истиче Јемуовићева.

Програм за заштиту животне средине је прошле године предвидео средства за финансирање израде овог документа. У изради су учествовали сви стручњаци из стручно-техничких тимова који су радили ЛЕАП, а саму обраду документа је урадио на јавној набавци изабрани понуђач – предузеће „Еко Димец“ из Ваљева.

 

          

 

Print Friendly, PDF & Email