Град Краљево је у оквиру "Exchange 3" програма подршке општинама (MSP) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина  реализовао пројекат „Изградња капацитета за евидентирање и управљање имовином града Краљева".
Партнери на пројекту били су УГ „Продор", као и МСП Консалтинг д.о.о, који је граду Краљеву донирао базу за евидентирање општинске имовине, као и  6 ГПС уређаја.
Циљ овог пројекта је стварање услова за повећање општинских прихода кроз изградњу градских капацитета за евидентирање и управљање градском имовином.
Реализација пројекта подразумевала је спровођење три групе активности:
1.         Активности на успостављању одговарајуће базе података, односно успостављања одговарајућег софтверског решења и њеном попуњавању;

2.         Активности на анализи националног законодавства и припреми градског пакета Одлука о управљању градском имовином;

3.         Активности на изградњи стручних капацитета за управљање градском имовином.

Значај овог пројекта огледа се у томе што је град Краљево успоставио базу градске имовине која садржи податке о локацији  (катастарски број, врста непокретности), правни основ стицања својине, тренутну намену, површину објеката и парцеле, стање непокретности, степену коришћења непокретности, субјекат код кога је непокретност убележена, броју закупаца, стање реституције, књиговодствену вредност имовине и сл. У базу су унети сви подаци о имовини која се налази у власништву града, као и подаци о имовини која је у власништву јавних предузећа и установа. Након попуњавања базе градске имовине извршено је њено повезивање према броју катастарске парцеле са ГИС -ом, што омогућава да  уз употребу ГИС алата  исту идентификујемо и на терену лако пронађемо.
Такође, кроз овај пројекат урађена је и припрема  пакета градских одлука за управљање имовином, и изграђени су стручни капацитети запослених  у Градској управи за прикупљање података и попуњавање базе података, кроз организацију различитих обука.
Реализација овог пројекта је веома значајна за град Краљево, јер резултати који су постигнути могу у приличној мери да допринесу увећању прихода буџета локалне самоуправе, што је у условима повећаних надлежности и обавеза и неминовног раста јавне потрошње од великог значаја.

Print Friendly, PDF & Email