На данашњој конференцији за новинаре  Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима председник овог тела градоначелник Краљева Љубиша Симовић је упознао новинаре са досадашњим активностима у раду овог тела. Нови Закон о безбедности саобраћаја (ЗоБС) је предвидео формирање националног тела за координацију безбедности саобраћаја, али је предвидео да је, поред националног тела за координацију, неопходно да се оснују и тела на нивоу локалних самоуправа.
Нови ЗоБС, по први пут, предвиђа обавезу локалне самоуправе да донесе своју стратегију безбедности саобраћаја и годишњи план безбедности саобраћаја. При том, ови документи морају бити у складу са Националном стратегијом и Националним планом безбедности саобраћаја. Ово је веома значајна одредба и има за циљ да створи услове за стратешко управљање безбедношћу саобраћаја на целој територији Републике.
Управљати безбедношћу саобраћаја значи пратити постојеће стање, дефинисати жељено стање, дефинисати и спровести управљачке мере у циљу приближавања постојећег стања жељеном. Дакле, праћење постојећег стања је у основи управљања безбедношћу саобраћаја.
Локална заједница ће према одредбама новог ЗоБС-а имати обавезу да Агенцији доставља све податке који су од интереса за безбедност саобраћаја, а на начин како то пропише Агенција, односно други надлежни органи.
Посебно је значајно да је нови ЗоБС одредио поуздане изворе финансирања на државном и на локалном нивоу. Поред буџета, најзначајнији извори финансирања биће наплаћене новчане казне за прекршаје прописа о безбедности саобраћаја на путевима Ово је у складу са савременим приступом, по коме ''безбедност саобраћаја финансирају небезбедни''.
Јединице локалне самоуправе су одговорне да обезбеде финансирање безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
Имајући у виду да ће се локална самоуправа највише ослањати на средсрва од новчаних казни и да ће ово бити најзначајнији извор финансирања, нови ЗоБС је прилично прецизно утврдио и расподелу овог дела средстава.
Наиме, Законом је одређено да 70% средстава од новчаних казни припада буџету Републике, а 30% буџету локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.
Веома је важан последњи став члана 19. који јасно дефинише да ће се наведена средства користити само ''према програму који доноси надлежни извршни орган јединце локалне самоуправе, на предлог тела за координацију''. Овако се обезбеђује наменско трошење средстава на свим нивоима.
Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту Савет) у Краљеву је почео са радом у марту 2011. године. У досадашњем раду Савет је донео:
Пословник о раду Савета,
-предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за саобраћај града Краљева и
-предлог Годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева
Програм коришћења средстава буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2011. годину, који је усвојен од стране градског већа града Краљева, предвидео је следеће области рада Савета:
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града   Краљева
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања на територији града Краљева
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја у граду Краљеву
Научно истраживачки раду у области безбедности саобраћаја
Рад Савета за безбедност саобраћаја и опремање органа задужених за безбедност саобраћаја
Активности које су започете у досадашњем раду Савета су:
Израда елабората безбедности деце у саобраћају у зонама школа.
Опремање органа задужених за безбедност саобраћаја, специфичном техничком опремом.
Реализација неколико кампања о безбедности у саобраћају.
Санирање опасних деоница на путевима и улицама на територији града Краљева.
-Учешће у Националној кампањи безбедности деце у саобраћају и ''Дечијим олимпијским играма''.
Након конференције за новинаре чланови Савета су на једној од најпрометнијих раскрсница у граду код АМСа возачима делили пропагандни материјал.  
       
 
 
                                                                                           

Print Friendly, PDF & Email