На седамдесет другој, редовној, седници Градског већа града Краљева, краљевачки већници разматрали су четрнаест тачака дневног реда.

Градско већe донело је два закључка, којима се утврђују Предлог решења о давању сагласности на Статут Дома културе „Студеница“ Ушће, донет Одлуком Управног одбора установе број 56/22 од 06.04.2022. одине, и Предлог одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Већници су се позитивно изјаснили на доношење Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 односно  Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22.

Такође, донета су решења – о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и о додели средстава за замену постојећих котлова, пећи, шпорета, индивидуалних система грејања који користе угаљ или дрва котловима на гас или пелет.

Веће је донело Решење о давању сагласности Основној школи „Јово Курсула“ из Краљева за извођење грађевинских радова на објектима – зградама број 1, 2 и 3 на кат. парцели број 3359/2 КО Краљево.

Краљевачки већници донели пет решења по жалбама и захтевима  грађана.

            На седамдесет другој седници донето је Решење којим се делимично усваја Приговор Републичког урбанистичког инспектора Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за инспекцијски надзор, Република Србија на Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 6064 КО Краљево у Улици хероја Маричића број 23-25 у Краљеву број: 915-363-350-15/2022-18 од 25.02.2022. године, у делу који се односи на тачку 17. налаза стања из Записника о инспекцијском надзору, и којим се одбија као неоснован део наведеног Приговора истог подносиоца који се односи на тачку 18. налаза стања из Записника о инспекцијском надзору – висину приземне етаже.

Донето је и Решење којим је наложено Одељењу за инспекцијске послове – Одсеку за заштиту животне средине, да поступи по Решењу Министарства заштите животне средине Републике Србије број: 353-03-03290/2021-10 од 11.02.2022. године, којим је поништено Решење Одељења за инспекцијске послове, Одсек за заштиту животне средине број: VIII-501-10 од 10.11.2021. године и предмет врати првостепеном органу на поновни поступак.

Print Friendly, PDF & Email