/Arhiva – javne nabavke
Arhiva – javne nabavke2019-11-28T08:38:51+01:00

ARHIVA JAVNE NABAVKE

31.12.2018 – 15.01.2019

JN broj 404-80/18-VII

Javna nabavka male vrednosti, nabavka dobara građevinskog materijala za porodice izbeglih i raseljenih lica sa teritorije grada Kraljeva

28.12.2018 – 10.01.2019

JN broj 404-78/18-VII

Sanacija i održavanje postojećeg urbanog mobilijara i nabavka novog mobilijara (parkovski inventar, gradski sat, jarboli, informativni panoi..).

20.12.2018 – 28.12.2018

JN broj 404-79/18-VII

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova – izgradnja vodovodne mreže
Mataruška banja – Konarevo – nastavak radova

18.12.2018 – 26.12.2018

JN broj 404-71/18-VII

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga –
Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za odvođenje
atmosferskih voda iz planiranih poslovnih zona
na lokaciji Jarčujak i Ratarsko imanje

Datum otvaranja 26.12.2018.godine u 13.00č

JN broj 404-73/18-VII

Nabavka dobara  sadnog materijala u okviru realizacije  projekta „Grad
Kraljevo-botanička bašta“.

Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 13.12.2018. godine do 12.00 časova

14.12 – 24.12.2018

JN broj 404-77/18-VII

Javna nabavka male vrednosti – Tehnički pregled izgrađenih instalacija
vodovoda i kanalizacije za magacinski prostor za potrebe Crvenog krsta
na K.P.
5297/111 KO Kraljevo

Rok za dostavljanje ponuda: zaključno sa 24.12.2018. godine do 12.00 časova

13.12. – 14.12.2018

JN broj 404-74/18-VII

Habavka računarske opreme za opremanje Zavoda za javno
zdravlje Kraljevo u okviru realizacije projekta
„Sprovođenje mera populacione politike jedinica
lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini“ za
potrebe  Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2018 – 21.12.2018.

JN broj 404-72/18-VII

Javna nabavka male vrednosti
Rekonstrukcija, sanacija i tekuće održavanje dečijih igrališta i teretana na otvorenom.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja                               Obaveštenje o produžetku roka

ODLUKA O DODELI

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2018 – 10.01.2019.

JN broj 404-76/18-VII

Otvoreni postupak, nabavka usluge

Tehnička dokumentacija za lokalni put Vrdila – Lopatnica

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.12.2018 – 18.12.2018.

JN broj 404-54/18-VII

Postupak javne nabavke male vrednosti

Nabavka dobara pneumatika za opremanje službenih vozila Gradske uprave i PU Kraljevo,po partijama.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

 ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

7.12.2018

JN broj 404-75/18-VII

Obaveštenje o pokretanju postupka i konkursna dokumentacija za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda :

Izgradnja mosta na putu Čukojevac-Gledić u Godačici sa potrebnom regulacijom potoka Gušavac

Obaveštenje     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

27.11.2018 – 05.12.2018.

JN broj 404-70/18-VII

Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti,
Nabavka ugostiteljskih usluga i usluge hotelskog smeštaja sa
ishranom za potrebe gradonačelnika grada Kraljeva, po partijama.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1,2 i 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 i 4

23.11.2018 – 04.12.2018.

JN broj 404-68/18-VII

Izgradnja ulične fekalne kanalizacione mreže za
lokacije pored magistralnog puta Kraljevo – Raška.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-69/18-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme za potrebe
Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupak

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-66/18-VII

Tehnički pregled objekta dečiji vrtić na Beranovcu

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-67/18-VII

Izgradnja javnog parkinga (prva faza) ispred crkve u Dositejevoj ulici

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.11.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-62/18-VII

Nabavka radova na sanaciji nalivne jame IB4 u izvorištu Žičko polje

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.11.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-52/18-VII

Javna nabavka ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smeštaja za potrebe gradonačelnika grada Kraljeva, po partijama.

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

06.11.2018 – 06.12.2018.

JN broj 404-60/18-VII

Javna nabavka radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji skupštinske sale 1. u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva – prva faza

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-64/18-VII

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge u otvorenom postupku
–  Tehnička dokumentacija za izgradnju Milutinove ulice

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

01.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-65/18-VII

Otvoreni postupak – Tehnička dokumentacija za odvođenje atmosferskih
voda sa buduće severne obilaznice i Industrijske ulice u Kraljevu

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-61/18-VII

Otvoreni postupak javne nabavke usluge
geoloških istraživanja za regionalnu deponiju

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

01.11.2018 – 30.11.2018.

JN broj 404-57/18-VII

Otvoreni postupak javne nabavke radova
na izgradnji fekalne kanalizacije u Konarevu

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.10.2018 – 08.11.2018.

JN broj 404-53/18-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme
za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi

Obaveštenje o obustavi

30.10.2018 – 06.11.2018.

JN broj 404-55/18-VII

Nabavka usluge izrade projekta-studije upravljanje brzinama
na putnoj mreži na teritoriji grada Kraljeva

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.10.2018 – 02.11.2018.

JN broj 404-59/18-VII

Habavka usluge Edukacija iz oblasti populacione politike kroz sprovođenje informativne kampanje u okviru realizacije projekta „Sprovođenje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini“, kao zajedničke javne nabavke grada Kraljeva i opština Vrnjačka Banja i Raška

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.10.2018 – 22.11.2018.

JN broj 404-58/18-VII

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja
poslovnog prostora Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv    Konkursna dokumentacija 

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

25.10.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-56/18-VII

Radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala

Javni poziv    Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

                                                                                                                          Odluka o izmeni ugovora 20.05.2019.

19.10.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-51/18-VII

Nabavka električne energije za javno osvetljenje i za rad gradskih fontana

Javni poziv    Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

12.10.2018 – 19.10.2018.

JN broj 404-50/18-VII

Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smeće

Javni poziv     Konkursna dokumentacija  

Odluka o dodeli ugovora  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.2018 – 08.10.2018.

JN broj 404-46/18-VII

Nabavka radova na sanaciji i adaptaciji Doma kulture u Ribnici-IV faza za potrebe stvaranja uslova za rad OŠ “Sveti Sava“ Ribnica

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.2018 – 10.10.2018.

JN broj 404-48/18-VII

Nabavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu – ponovljeni postupak

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.09.2018 – 05.10.2018.

JN broj 404-49/18-VII

Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju
lokalnog puta Studenica – Rudno

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora  

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.09.2018 – 04.10.2018. godine

JN broj 404-47/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture i to rušenje bespravno izgrađenih objekata na putnom zemljištu: garaža, pomoćnih objekata, betonskih, metalnih i žičanih ograda i stabala voća u naselju Braće Jovanović u Čibukovcu – Kraljevo

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.08.2018  07.09.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-45/18

Javna nabavka u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture, po partijama

Javni poziv     Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

17.08.2018- 24.08.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-43/18-VII

Nabavka izrade školskih sajtova i propratnih elektronskih sadržaja za potrebe osnovnog obrazovanja

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

 

01.08.2018- 09.08.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-42/18-VII

Projekat kružnog toka na Ibarskoj magistrali kod lokacije budućeg pogona „Leoni“ i isključenja iz Ulice Jovana Deroka

 

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

 13.08.2018.

Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-38/18-VII

Javna nabavka radova u otvorenom postupku. br.1.3.6 – Hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

10.07.2018 – 18 .07.2018.

Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-37/18-VII

Habavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

Javna nabavka broj 404-30/18-VII

Nabavka usluge izrade idejnog projekta sanacije i rekonstrukcije postojeće nesanitarne deponije-smetlišta u Kraljevu kroz vreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija

 21.05.2018.

Javna nabavka broj 404-22/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata i komunalne infrastrukture i to rušenje dotrajalog i zemljotresom trajno oštećenog stambenog objekta u ulici Omladinskoj broj 63/2 u Kraljevu, na KP 668/1 KO Kraljevo, kao po drugi put ponovljeni postupak u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, zapotrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija