/II ИЗМЕНА ПГР „РИБНИЦА“ („Сл. лист града Краљева“, број 16/18 и 19/18)