ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Координате осовинских тачака
Координате темена улица
Измена ПГР Центар – Чибуковац

ГРАФИЧКИ ДЕО
Предвиђено грађевинско подручје и површине јавне намене
Планирана намена
Урбанистичка регулација
План саобраћаја
План осовинске мреже