ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Измена ПГР  Ратарско имање – Грдица
Координате осовинских и темених тачака

ГРАФИЧКИ ДЕО
Јавно и остало
Планирана намена
Подела на зоне и ценине
План регулације
План саобраћаја