24.05.2018 – 25.06.2018.

Javna nabavka broj 404-24/18-VII

Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Adranima – duž državnog puta IA22 i lokalnog puta L1005

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija