15.06.2018.

 Javna nabavka broj 404-27/18-VII

Nabavka dobara benzina, dizel goriva i plina (tng) za službena vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu.

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija