10.07.2018 – 18 .07.2018.

Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-37/18-VII

Habavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija