Локална самоуправа


Чланом 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) утврђено је да је Град територијална јединица утврђена законом, у којој грађани остварују право на локалну самоуправу непосредно или преко слободно изабраних представника, управљањем јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за грађане.

Чланом 5. Статута града Краљева прописано је да Град представља и заступа градоначелник, и да је седиште Града у Краљеву, Трг Јована Сарића број 1.

Чланом 8. и 9. Статута града Краљева утврђено је да Град има своје симболе грб и заставу, да Скупштина града самостално, посебном одлуком, уређује садржину, изглед и употребу симбола Града, у складу са законом, као и да се грб и застава Града могу истицати само уз државне симболе, а да се у службеним просторијама органа Града истичу само државни симболи и грб и застава Града.

Чланом 10. Статута града Краљева утврђено је да је Дан Града 7. октобар – Краљевдан, посвећен Немањићима и посебно, Стефану Првовенчаном, као првом од лозе Немањића који је добио краљевско звање крунисањем у манастиру Жича и да се поводом Дана Града одржава свечана седница Скупштине града.

Одржавањем Комеморативне седнице, Град сваке године обележава 14. октобар, као Дан сећања на жртве фашистичког терора 1941. године.

Градска слава Краљева је први дан Свете Тројице – Силазак Светога Духа на апостоле.

Надлежности Града утврђене су у члану 16. Статута града Краљева у складу са Уставом и законом, тако да Град преко својих органа:

 • 1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја Града, стратешке планове и програме локалног економског развоја;
 • 2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;
 • 3)  стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за Град;
 • 4)  стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе;
 • 5)  обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;
 • 6)  стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
 • 7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања;
 • 8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за Град;
 • 9) стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;
 • 10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности и о јавном информисању у Граду;
 • 11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Града, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
 • 12) утврђује симболе Града и њихову употребу;
 • 13) управља имовином Града и утврђује стопе изворних прихода и висину локалних такси;
 • 14) прописује прекршаје за повреде градских прописа;
 • 15) образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције;
 • 16) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (у областима одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.) и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом.

Чланом 17. Статута града Краљева утврђено је да Град врши надлежности и послове државне управе које су му законом поверени.

Чланом 23. Статута града Краљева утврђено је да су органи Града Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Print Friendly, PDF & Email