Чланом 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) утврђено је да је Град територијална јединица утврђена законом, као и да је Град јединица локалне самоуправе у којој грађани остварују право на локалну самоуправу непосредно или преко слободно изабраних представника, управљањем јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за грађане.

Чланом 8. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) утврђено је да Град има своје симболе: грб и заставу; да се основа грба Града састоји се од црвеног штита са седам златних отворених краљевских круна.

Чланом 10. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) Градска слава Краљева је први дан Свете Тројице – Силазак Светога Духа на апостоле, а Дан Града је 7. октобар – Краљевдан.

Чланом 23. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) утврђено је да су органи Града Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Чланом 16 . Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) прописано је да Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1) доноси програм развоја Града и појединих делатности;

2) доноси програме и спроводи пројекте економског развоја Града и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање и равномернији развој у Граду; организује и спроводи јавне радове од интереса за Град;

3) доноси  просторни план Града;

4) доноси урбанистичке планове;

5) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета Града;

6) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, и врши наплату изворних прихода Града и њихову контролу;

7) обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности односно делатности од општег интереса или делатности од значаја за рад органа Града; оснива јавна предузећа за обављање комуналних делатности;

8) уређује комунални ред у Граду;

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у складу са законом; оснива јавно предузеће ради обезбеђења услова за уређивање, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта;

10) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама, у складу са законом;

13) уређује и обезбеђује обављањe јавног превоза путника и ауто-такси превоза који се обавља на територији Града, у складу са законом;

14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији Града; одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и поставити пловни објекти;

15) оснива робне резерве за територију Града и утврђује њихов обим и структуру, у складу са законом;

16) оснива установе и организације у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите, туризма и у другим областима, у складу са законом и прати и обезбеђује њихово функционисање;

17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити, обавља послове државног старатеља;

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области  културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;

19) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури, подстиче и помаже развој пољопривреде на територији Града;

20) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја, обезбеђује заштиту од штетног дејства вода на територији Града, организује и спроводи одбрану од поплава, спроводи превентивне мере, гради и одржава водне објекте за заштиту од ерозије и бујица и изводи заштитне радове за заштиту од ерозија и бујица, у складу са законом;

21) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

22) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

23) подстиче и помаже развој иновационих и научно-истраживачких делатности на својој територији:

24) уређује прибављање, коришћење, управљање и располагање стварима у јавној својини Града, у складу са законом;

25) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

26) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

27) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;

28) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

29) подстиче и помаже развој задругарства;

30) стара се о остваривању заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;  стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;

31) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање;

32) прописује прекршаје за повреде градских прописа;

33) образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције;

34) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;

35) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;

36) помаже рад организација и удружења грађана;

37) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;

38) обавља послове техничког регулисања саобраћаја на општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељима, као и друге послове из области безбедности саобраћаја на својој територији, у складу са законом;

39) обезбеђује израђивање плана одбране, који је саставни део Плана одбране Републике Србије, планира мере за остваривање својих функција у ратном и ванредном стању;

40) предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије, и за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;

41) уређује и обезбеђује функционисање цивилне заштите на територији Града и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања;

42) обезбеђује доношење плана и програма развоја система заштите и спасавања на територији Града у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије, обезбеђује доношење Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Града;

43) обезбеђује формирање, организовање и опремање јединица цивилне заштите опште намене, организује и води личну и колективну заштиту;

44)  развија и унапређује јавно-приватно партнерство и давање концесија;

45) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим Статутом.

Чланом 17. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст) утврђено је да Град врши надлежности и послове државне управе које су му законом поверени, и да за вршење поверених надлежности и послова државне управе, средства обезбеђује Република Србија.