Članom 2. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 6/19-prečišćen tekst) utvrđeno je da je Grad teritorijalna jedinica utvrđena zakonom, u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika, upravljanjem javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za građane.

Članom 5. Statuta grada Kraljeva propisano je da Grad predstavlja i zastupa gradonačelnik, i da je sedište Grada u Kraljevu, Trg Jovana Sarića broj 1.

Članom 8. i 9. Statuta grada Kraljeva utvrđeno je da Grad ima svoje simbole grb i zastavu, da Skupština grada samostalno, posebnom odlukom, uređuje sadržinu, izgled i upotrebu simbola Grada, u skladu sa zakonom, kao i da se grb i zastava Grada mogu isticati samo uz državne simbole, a da se u službenim prostorijama organa Grada ističu samo državni simboli i grb i zastava Grada.

Članom 10. Statuta grada Kraljeva utvrđeno je da je Dan Grada 7. oktobar – Kraljevdan, posvećen Nemanjićima i posebno, Stefanu Prvovenčanom, kao prvom od loze Nemanjića koji je dobio kraljevsko zvanje krunisanjem u manastiru Žiča i da se povodom Dana Grada održava svečana sednica Skupštine grada.

Održavanjem Komemorativne sednice, Grad svake godine obeležava 14. oktobar, kao Dan sećanja na žrtve fašističkog terora 1941. godine.

Gradska slava Kraljeva je prvi dan Svete Trojice – Silazak Svetoga Duha na apostole.

Nadležnosti Grada utvrđene su u članu 16. Statuta grada Kraljeva u skladu sa Ustavom i zakonom, tako da Grad preko svojih organa:

1) donosi statut, budžet i završni račun, prostorni i urbanistički plan i program razvoja Grada, strateške planove i programe lokalnog ekonomskog razvoja;

2) uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, lokalni prevoz, korišćenje građevinskog zemljišta i poslovnog prostora;

3)  stara se o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad;

4)  stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti prosvete (predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje), naučnoistraživačke i inovacione delatnosti, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, dečije zaštite, sporta i fizičke kulture;

5)  obezbeđuje ostvarivanje posebnih potreba osoba sa invaliditetom i zaštitu prava osetljivih grupa;

6)  stara se o razvoju i unapređenju turizma, zanatstva, ugostiteljstva i trgovine;

7) donosi i realizuje programe za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja, preduzima aktivnosti za održavanje postojećih i privlačenje novih investicija i unapređuje opšte uslove poslovanja;

8) stara se o zaštiti životne sredine, zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda, zaštiti kulturnih dobara od značaja za Grad;

9) stara se o zaštiti, unapređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i sprovodi politiku ruralnog razvoja;

10) stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava, rodnoj ravnopravnosti i o javnom informisanju u Gradu;

11) obrazuje i uređuje organizaciju i rad organa, organizacija i službi za potrebe Grada, organizuje službu pravne pomoći građanima i uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;

12) utvrđuje simbole Grada i njihovu upotrebu;

13) upravlja imovinom Grada i utvrđuje stope izvornih prihoda i visinu lokalnih taksi;

14) propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;

15) obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije;

16) obavlja i druge poslove od lokalnog značaja određene zakonom (u oblastima odbrane, zaštite i spasavanja, zaštite od požara, omladinske politike, zoohigijene i dr.) i poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Članom 17. Statuta grada Kraljeva utvrđeno je da Grad vrši nadležnosti i poslove državne uprave koje su mu zakonom povereni.

Članom 23. Statuta grada Kraljeva utvrđeno je da su organi Grada Skupština grada, gradonačelnik, Gradsko veće i Gradska uprava.