Članom 2. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/13-prečišćen tekst) utvrđeno je da je Grad teritorijalna jedinica utvrđena zakonom, kao i da je Grad jedinica lokalne samouprave u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika, upravljanjem javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za građane.

Članom 8. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/13-prečišćen tekst) utvrđeno je da Grad ima svoje simbole: grb i zastavu; da se osnova grba Grada sastoji se od crvenog štita sa sedam zlatnih otvorenih kraljevskih kruna.

Članom 10. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/13-prečišćen tekst) Gradska slava Kraljeva je prvi dan Svete Trojice – Silazak Svetoga Duha na apostole, a Dan Grada je 7. oktobar – Kraljevdan.

Članom 23. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/13-prečišćen tekst) utvrđeno je da su organi Grada Skupština grada, gradonačelnik, Gradsko veće i Gradska uprava.

Članom 16 . Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/13-prečišćen tekst) propisano je da Grad, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:

1) donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;

2) donosi programe i sprovodi projekte ekonomskog razvoja Grada i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje i ravnomerniji razvoj u Gradu; organizuje i sprovodi javne radove od interesa za Grad;

3) donosi  prostorni plan Grada;

4) donosi urbanističke planove;

5) donosi budžet i usvaja završni račun budžeta Grada;

6) utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada, i vrši naplatu izvornih prihoda Grada i njihovu kontrolu;

7) obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti odnosno delatnosti od opšteg interesa ili delatnosti od značaja za rad organa Grada; osniva javna preduzeća za obavljanje komunalnih delatnosti;

8) uređuje komunalni red u Gradu;

9) donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta; otuđuje i daje u zakup građevinsko zemljište u skladu sa zakonom; osniva javno preduzeće radi obezbeđenja uslova za uređivanje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta;

10) stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;

11) stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;

12) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama, u skladu sa zakonom;

13) uređuje i obezbeđuje obavljanje javnog prevoza putnika i auto-taksi prevoza koji se obavlja na teritoriji Grada, u skladu sa zakonom;

14) uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji Grada; određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postaviti plovni objekti;

15) osniva robne rezerve za teritoriju Grada i utvrđuje njihov obim i strukturu, u skladu sa zakonom;

16) osniva ustanove i organizacije u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite, turizma i u drugim oblastima, u skladu sa zakonom i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;

17) osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti, obavlja poslove državnog staratelja;

18) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Grad, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti  kulture od značaja za Grad i stvara uslove za rad muzeja, biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;

19) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi, podstiče i pomaže razvoj poljoprivrede na teritoriji Grada;

20) uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte od lokalnog značaja, obezbeđuje zaštitu od štetnog dejstva voda na teritoriji Grada, organizuje i sprovodi odbranu od poplava, sprovodi preventivne mere, gradi i održava vodne objekte za zaštitu od erozije i bujica i izvodi zaštitne radove za zaštitu od erozija i bujica, u skladu sa zakonom;

21) podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;

22) stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;

23) podstiče i pomaže razvoj inovacionih i naučno-istraživačkih delatnosti na svojoj teritoriji:

24) uređuje pribavljanje, korišćenje, upravljanje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini Grada, u skladu sa zakonom;

25) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;

26) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;

27) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Grada i uređuje njihovu organizaciju i rad;

28) donosi strategije i usvaja posebne mere u cilju otklanjanja nejednakosti i stvaranja jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji;

29) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;

30) stara se o ostvarivanju zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;  stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;

31) stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje;

32) propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;

33) obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije;

34) obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada;

35) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;

36) pomaže rad organizacija i udruženja građana;

37) uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje;

38) obavlja poslove tehničkog regulisanja saobraćaja na opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima, kao i druge poslove iz oblasti bezbednosti saobraćaja na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom;

39) obezbeđuje izrađivanje plana odbrane, koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, planira mere za ostvarivanje svojih funkcija u ratnom i vanrednom stanju;

40) preduzima mere za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadležnosti sa Planom odbrane Republike Srbije, i za funkcionisanje lokalne samouprave u ratnom i vanrednom stanju, sprovodi mere pripravnosti i preduzima druge mere potrebne za prelazak na organizaciju u ratnom i vanrednom stanju;

41) uređuje i obezbeđuje funkcionisanje civilne zaštite na teritoriji Grada i obezbeđuje njeno sprovođenje u skladu sa jedinstvenim sistemom zaštite i spasavanja;

42) obezbeđuje donošenje plana i programa razvoja sistema zaštite i spasavanja na teritoriji Grada u skladu sa Dugoročnim planom razvoja zaštite i spasavanja Republike Srbije, obezbeđuje donošenje Procene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, planira i utvrđuje izvore finansiranja za razvoj, izgradnju i izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i razvoj civilne zaštite i sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite na teritoriji Grada;

43) obezbeđuje formiranje, organizovanje i opremanje jedinica civilne zaštite opšte namene, organizuje i vodi ličnu i kolektivnu zaštitu;

44)  razvija i unapređuje javno-privatno partnerstvo i davanje koncesija;

45) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članom 17. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 15/13-prečišćen tekst) utvrđeno je da Grad vrši nadležnosti i poslove državne uprave koje su mu zakonom povereni, i da za vršenje poverenih nadležnosti i poslova državne uprave, sredstva obezbeđuje Republika Srbija.