Градска управа


Број запослених у Градској управи погледајте увој табели испод:

Обавештење о лицима овлашћеним за вођење управног постукпа:

Обавештење о лицима овлашћеним за вођење пореско-управног постукпа:

Начелник Градске управе


Јелена Бекчић, дипл.правник

ЈЕЛЕНА БЕКЧИЋ

 

Начелник Градске управе:


Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

Контакт:

  • Телефон: 036/306-098, 036/306-031
    еmail: nacelnik@kraljevo.rs

Постављена је Решењем Градског већа града Краљева на место начелника Градске управе града Краљева од 15. јануара  2018. године.
Рођена 18.06.
1963. године у Краљеву где је завршила основну школу и Гимназију. Након дипломирања на Правном факултету обавила приправнички стаж у Окружном јавном тужилаштву у Краљеву.
Положила правосудни испит.
Адвокатуром се бавила од 1994-1996. године.

Од 1996. године запослена у Градској управи града Краљева, најпре као виши стручни сарадник, а затим као шеф имовинско-правне службе.
Послове начелника Одељења за урбанизам обављала је од 2001-2003. године. Радила и као референт за грађанска стања и референт за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Постављена је на место начелника Градске управе у периоду од 2008-2010. године, а од 2010-2012. године обављала је послове шефа Одсека за техничке Завршила је већи број обука за развијање вештина пословне комуникације запослених у органима управе.
Подносилац је предлога Градском већу под називом „Бољи рад Градске управе – задовољнији грађани“ о низу мера и активности које је потребно спровести у циљу решавања проблема у раду Градске управе.
Добитник је више признања и захвалница од удружења грађана.

Мајка девојчице Јоване.

Заменик начелника Градске управе Краљево


Дејан Ћајић, дипл.правник

Заменик начелника Градске управе:


Замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника; обавља и друге послове из  надлежности Градске управе  по овлашћењу начелника Градске управе.

Постављен је Решењем Градског већа града Краљева  на место заменика начелника Градске управе града Краљева од 15. јануара 2018. године.

Контакт:

  • Телефони: 036/306-098, 036/306-031
    е-mail: zamenik_nacelnika@kraljevo.rs

Рођен 4. септембра 1973. године у Краљеву. Основну школу завршио у ОШ „Милунка Савић“ Витановац, а средњу у Образовном центру „Прва Петолетка Трстеник“ у Трстенику. Звање дипломираног правника стекао на Правном факултетуУниверзитета у Београду 2000. године.
У периоду од 2001. до 2003.године радио у, тада Општинском, данас Основном суду у Краљеву на пословима судијског приправника. У току 2004.године запослен у Холдинг Компанији „Фабрика вагона Краљево“ у Краљеву, као референт за правне послове. Од октобра 2004. године па до јуна 2008.године радио у Републичком геодетском заводу-Служби за катастар непокретности Краљево на пословима израде и уписа права у катастар непокретности. У току 2008. и 2009. године обављао је функцију секретара Скупштине града Краљева, а након тога два пута биран на функцију заменика заштитника грађана града Краљева, коју је обављао све до јула 2015. године, када је изабран за директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Од фебруара 2017.године па до избора на место заменика начелника Градске управе био је запослен у ЈКП „Пијаца“ Краљево на месту управника пијаце.
Обављао је и функције председника Управног одбора ЈП „Ибарске новости“ Краљево, члана Управног одбора Народног музеја Краљево, члана Надзорног, а потом и Управног одбора Холдинг компаније „Фабрика вагона Краљево“, члана Изборне комисије града Краљева и члана Школског одбора ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево.
Служио војни рок, ожењен, отац троје деце.