Odeljenje komunalne policije grada Kraljeva

 Bojana Maksimović

Načelnik Odeljenja komunalne policije: Bojana Maksimović

Odeljenje komunalne policije vrši  poslove Gradske uprave koji se odnose na obavljanje komunalno-policijskog nadzora nad primenom zakonskih i drugih propisa i opštih akata Skupštine grada: neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušavanja, odnosno uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja; zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zaprega za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično); suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima; sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećenje fasada i drugih spoljnih delova zgrada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela, ispisivanje grafita, lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama, prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara, ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene, izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površini javne namene, kao i vršenja drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća grada), kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju; kontrola uklanjanja snega i leda; sprečavanje prosjačenja i nastupa uličnih svirača; sprečavanje upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično); otkrivanje i u granicama ovlašćenja sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom; kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca; obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama; održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i drugo) i obalama reka; obezbeđivanja uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i drugo); obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana; kontrola upotrebe simbola i imena Grada; ostvarivanje nadzora u javnom gradskom i prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju u skladu sa zakonom i propisima Grada koji se odnosi naročito na: javnim linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i drugo); auto-taksi prevoz (otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i drugo); javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe; parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranja na rezervisanim parking mestima i slično); zaštita životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ Grada, kontrole nad sakupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i drugo; zaštita nekategorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećenja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije; zaštita kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad; vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada; podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada.

Pored navedenih poslova, komunalna policija organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne policije: pruža pomoć nadležnim organima Grada, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija); preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda; priprema i učestvuje u izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga; izriče mere za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima; izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave; obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti; obavlja nadzor zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu; održava javni red i mir u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge poslove iz svog delokruga, u skladu sa zakonom.

Telefoni komunalne policije grada Kraljeva
036/ 331-451     036/ 331-149
064/8912180

mail: nacelnik_kp@kraljevo.org