Odeljenje za inspekcijske poslove

Rukovodilac odeljenja: Srđan Bjelović

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora nad primenom zakonskih i drugih propisa i opštih akata Skupštine grada i poverenih poslova posebnim materijalnim propisima iz  oblasti: građevinske inspekcije – nadzor nad izgradnjom objekata za koje dozvolu izdaje Grad, da li se objekat gradi prema odobrenoj dokumentaciji i standardima, poštovanje propisa o bezbednosti prilikom izgradnje, utvrđivanje da objekat predstavlja opasnost po zdravlje i život ljudi, vodi postupak po prijavama građana i po službenoj dužnosti i donošenje rešenja o rušenju i uklanjanju objekata izgrađenih bez odobrenja i drugo; komunalne inspekcije – nadzor u oblasti obavljanja komunalnih delatnosti i rada javnih i javnih komunalnih preduzeća, stanja komunalnih objekata i kvaliteta pružanja komunalnih usluga građanima, poštovanja komunalnog reda, seče stabala, održavanje stambenih zgrada, neovlašćeno zauzimanje javnih površina predmetima, manjim montažnim objektima i stvarima, pojedini poslovi tržišne inspekcije u delu nadzora nad prodajom robe van prodajnog mesta i drugo; inspekcije za saobraćaj i puteve – kontrola gradskog i prigradskog prevoza putnika, vanlinijskog prevoza putnika, prevoza za sopstvene potrebe i auto-taksi prevoza, parkiranja, kao i nadzor nad državnim putevima koji prolaze kroz naselja na teritoriji Grada, opštinskim putevima i nekategorisanim putevima i ulicama u delu stanja, održavanja, rekonstrukcije, zaštiti, izgradnji puteva i objekata na njima, kontrolu nad ispravnošću horizontalne i vertikalne signalizacije na putevima i ulicama i drugo; prosvetne inspekcije – nadzor u osnovnim, srednjim, specijalizovanim školama, obrazovnim i vaspitnim ustanovama (predškolskim), ispunjenost uslova za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti, pripremljenost škola i ustanova za školsku godinu, odnosno planski period, sprovođenje postupka verifikacije za proširenje delatnosti i uvođenje novih obrazovnih profila, nadzor nad radom i postupanjem ustanova, kontrolu ostvarivanja zaštite prava deteta, učenika, roditelja i zaposlenih od zlostavljanja, zanemarivanja, diskriminacije, stranačkog organizovanja i delovanja i drugo; inspekcije za zaštitu životne sredine – nadzor nad sprovoćenjem propisa o zaštiti životne sredine, zaštita kvaliteta vazduha, zaštita voda od zagađivanja, zaštita od buke, kontrola kretanja i upravljanja neopasnim otpadom i ambalažnim otpadom, kontrola sprovođenja studija o proceni uticaja, postupanja sa naročito opasnim hemikalijama, zaštita od nejonizujućeg zračenja, izdavanja mera i uslova za objekte za koje nije potrebna procena uticaja; staranja o zaštiti životne sredine – planiranje i koordinacija, informisanje i edukacija, kao i nalaganje mera zaštite životne sredine, donošenje programa korišćenja i zaštite prirodnih dobara i programa za zaštitu životne sredine, ocenjivanje i davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja određenih projekata na životnu sredinu, davanje mišljenja i saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja, izdavanje dozvola o integrisanoj kontroli i sprečavanju zagađenja, izdavanje dozvola za upravljanje neopasnim otpadom, izdavanje dozvola za promet i korišćenje naročito opasnih hemikalija, izdavanje mera i uslova zaštite od buke, vođenje lokalnog registra zagađivača, izdavanje saglasnosti i dozvola za rad određenih postrojenja za obavljanje aktivnosti, donošenje lokalnih akcionih i sanacionih planova, izrada i realizacija Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) i drugih planova, programa i projekata, utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, poslovi upravljanja budžetskim Fondom za zaštitu životne sredine, praćenje i kontrola stanja životne sredine, određeni poslovi praćenja i kontrole kvaliteta vazduha i voda, nivoa komunalne buke i drugih pokazatelja kvaliteta životne sredine, evidentiranje i obrada podataka i obaveštavanje javnosti o stanju kvaliteta životne sredine, izveštavanje Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine o izdatim dozvolama i stanju životne sredine; izvršenja rešenja – pripremne radnje za sprovođenje postupka administrativnog izvršenja rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove i Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, sprovođenje postupka administrativnog izvršenja rešenja prinudnim putem nakon sprovođenja postupka javne nabavke za te usluge, pribavljanje dokumentacije za donošenje zaključka o troškovima izvršenja rešenja, dostavljanje podataka Javnom pravobranilaštvu Grada radi naplate troškova od izvršenika u sudskom postupku i drugo; poslove energetskog menadžera – sprovođenje energetske politike i uspostavljanje energetskog planiranja na lokalnom nivou, donošenje plana razvoja potrebe za energijom na području Grada, utvrđivanje uslova i načina obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta u skladu sa državnom strategijom, dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu u cilju izrade energetskog bilansa; druge poslove, u skladu sa zakonom

Rukovodilac Odeljenja:

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, kao rukovodilac inspekcije ima položaj, ovlašćenja, dužnosti i odgovornosti inspektora propisanih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, organizuje neposrednu saradnju sa Odeljenjem komunalne policije, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.

mail: inspekcijski_poslovi@kraljevo.org

Tel: 036/ 306-001