Odeljenje za opštu upravu

Snežana Kaplarević

Rukovodilac Odeljenja: Snežana Kaplarević

 

Odeljenje za opštu upravu vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: poslove ličnih stanja građana –  poslove u vezi sa ličnim stanjima građana, vođenje matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih lica i knjiga državljana, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu, rešavanje o promeni ličnog imena, naknadni upisi i ispravke u matičnim knjigama, prijave i obavljanje venčanja, prijave smrti lica i drugo; poslove u vezi sa vođenjem Jedinstvenog biračkog spiska – vršenje promena u biračkom spisku (upisi, brisanje, izmene, dopune i ispravke) po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka do zaključenja biračkog spiska, kao i druge poslove utvrđene Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku; stručne i administrativne poslove za izbore i referendume; pružanje pravne pomoći građanima – organizovanje službe pravne pomoći građanima za potrebe ostvarivanja njihovih prava, obaveza i pravnih interesa; izdavanje uverenja i potvrda (o kojima vode službenu evidenciju, kada su takva uverenja i potvrde neophodne za dokazivanje određenih činjenica, u skladu sa zakonom); poslove uslužnog centra – davanje informacija, primanje podnesaka, pružanje pomoći strankama, davanje obaveštenja o rešavanju predmeta, prijem primedbi i pritužbi na rad organa Grada i drugo;  organizaciju uprave – poslovi unapređivanja organizacije rada i modernizaciju Gradske uprave, praćenje ažurnosti njenog rada; poslovi upravljanja ljudskim resursima – planiranje ljudskih resursa, sistematizovanje radnih mesta, priprema opisa poslova, prikupljanje i analiza podataka neophodnih za upravljanje ljudskim resrusima, socijalna i zdravstvena zaštita zaposlenih i saradnju s drugim organima, stručni poslovi u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, priprema predloga Kadrovskog plana, organizacija stručnog usavršavanja službenika, procena efekata sprovedenih obuka, analiza potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, priprema predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja, analiza rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika, vođenje kadrovske evidencije i personalnog dosijea zaposlenih, kao i ostali poslovi od značaja za karijerni razvoj službenika, definisanje radnih odnosa i posredovanje u kolektivnom pregovaranju, motivacija zaposlenih, kreiranje povoljnih uslova za rad i obezbeđivanje neophodne opreme, radni odnosi zaposlenih u Gradskoj upravi; kancelarijsko poslovanje – prijem i razvrstavanje pošte, otpremanje pošte, evidentiranje predmeta, arhiviranje i čuvanje dokumenata i drugo; saradnju sa organizacijama civilnog društva; uvođenje i primena standarda i principa rodne ravnopravnosti, kao i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Rukovodilac Odeljenja:

            Opis poslova: Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.

Poslovi besplatne pravne pomoći,  telefon: 036/306-010

Matična služba za grad Kraljevo – telefoni: 036/306-030 i 036/306-218,
mail: maticna_sluzba@kraljevo.org
maticna_sluzba@kraljevo.rs

Matična služba za KiM – telefoni:  036/306-048,
mail: maticna_sluzba_km@kraljevo.org

U okviru Odeljenja za opštu upravu, kao detaširane organizacione jedinice Gradske uprave za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Gradske uprave, na seoskom području se obrazuju mesne kancelarije:

SPISAK MESNIH KANCELARIJA GRADA KRALJEVA

Mesna kancelarija obavlja određene poslove iz nadležnosti Gradske uprave koji se odnose na: vođenje matičnih knjiga; vođenje evidencija o državljanstvu; sastavljanje smrtovnica, popis i procenu zaostavštine; overu potpisa, prepisa i rukopisa; prijem podnesaka; ažuriranje podataka za birački spisak; druge poslove opšte uprave, u skladu sa zakonom.

mail: opsta_uprava@kraljevo.org

Tel:036/306-009