Odeljenje za poresku administraciju

Odeljenje za poresku administraciju vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda – poslove prijema poreskih prijava, donošenje rešenja o porezu na imovinu i poreza na katastarski prihod od poljoprivredne delatnosti, donošenje rešenja o lokalnim komunalnim taksama, donošenje rešenja o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta, rešenja za naplatu samodoprinosa i drugih upravnih akata; poresku inspekciju – poslove kontrole poreskih prijava, kancelarijsku i terensku kontrolu; poslove poreskog izvršenja – preduzimanje mera u cilju naplate poreskog duga, izdavanje rešenja o prinudnoj naplati, odlučivanje po zahtevima za odlaganje plaćanja javnih prihoda, poslove redovne i prinudne naplate; pripremu i izradu normativno-pravnih akata iz nadležnosti Odeljenja;  druge poslove, u skladu sa zakonom.

Rukovodilac odeljenja : Dajana Radulović

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.

Tel. 036/ 306 – 210
E-mail: poreska_administracija@kraljevo.org