Одељење за послове органа Града

Руководилац Одељења: Сања Матовић, дипл.правник

Одељење за послове  органа Града врши стручне и административно-техничке послове за Скупштину града, Градско веће и Градоначелника, а нарочито: послове у вези са припремом и одржавањем радних седница Скупштине града и Градског већа и њихових радних тела; обраду материјала са седница; припремање прописа и других аката из области локалне самоуправе, као и из других области које нису у делокругу других одељења; праћење спровођења прописа и аката; вођење евиденција и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области; стручне и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката које доносе Скупштина града и Градско веће; уређивање и издавање „Службеног листа града Краљева“; пружање стручне и административно-техничке помоћи одборницима и одборничким групама у Скупштини града, као и народним посланицима у Народној  скупштини Републике Србије; припрему аката и пружање административно-техничке и стручне помоћи Градоначелнику при предлагању начина решавања питања о којима одлучује Скупштина града; припрему аката које Градоначелник доноси или предлаже Градском већу и Скупштини града; припрему и обраду материјала за рад Градоначелника и материјала за његово учествовање у раду Скупштине града; сарадњу Градоначелника са државним органима и организацијама, другим градовима и општинама, представницима страних држава и међународних организација и институција, јавним предузећима и установама чији је оснивач Град и другим институцијама; организовање протокола поводом додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град и других протоколарних послова за потребе органа Града; остваривање сарадње са средствима јавног информисања, организовања конференција за штампу и остале послове везане за информисање и односе са јавношћу; координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације  Града; послове који произилазе из статуса јавних власти – поступање по захтевима за давање информацијама од јавног значаја, старање о заштити података о личности, поштовање забране сукоба интереса, обавезе у вези са спречавањем корупције, обавезе органа у вези са узбуњивањем и слично; друге послове, у складу са законом.

mail: skupstinski_poslovi@kraljevo.org

Тел: 036 – 306-063

Уже организационе јединице:

– Одсек за послове Скупштине града

mail: skupstinski_poslovi@kraljevo.org

Тел: 036 / 306-063      306-017        306-664

– Одсек за послове Градског већа

mail:  gradsko_vece@kraljevo.org
Тел: 036 / 306-060

– Одсек за послове Градоначелника, протокол и информисање

mail:  protokol@kraljevo.org   sluzba_informisanja@kraljevo.org

Тел: 036/ 306-231      306-052         306 -015