Odeljenje za poslove organa Grada

Rukovodilac Odeljenja: Sanja Matović, dipl.pravnik

Odeljenje za poslove  organa Grada vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu grada, Gradsko veće i Gradonačelnika, a naročito: poslove u vezi sa pripremom i održavanjem radnih sednica Skupštine grada i Gradskog veća i njihovih radnih tela; obradu materijala sa sednica; pripremanje propisa i drugih akata iz oblasti lokalne samouprave, kao i iz drugih oblasti koje nisu u delokrugu drugih odeljenja; praćenje sprovođenja propisa i akata; vođenje evidencija i zapisnika o održanim sednicama i druge poslove iz ove oblasti; stručne i administrativne poslove po podnetim zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata koje donose Skupština grada i Gradsko veće; uređivanje i izdavanje „Službenog lista grada Kraljeva“; pružanje stručne i administrativno-tehničke pomoći odbornicima i odborničkim grupama u Skupštini grada, kao i narodnim poslanicima u Narodnoj  skupštini Republike Srbije; pripremu akata i pružanje administrativno-tehničke i stručne pomoći Gradonačelniku pri predlaganju načina rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada; pripremu akata koje Gradonačelnik donosi ili predlaže Gradskom veću i Skupštini grada; pripremu i obradu materijala za rad Gradonačelnika i materijala za njegovo učestvovanje u radu Skupštine grada; saradnju Gradonačelnika sa državnim organima i organizacijama, drugim gradovima i opštinama, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija i institucija, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad i drugim institucijama; organizovanje protokola povodom dodeljivanja javnih priznanja Grada, manifestacija od značaja za Grad i drugih protokolarnih poslova za potrebe organa Grada; ostvarivanje saradnje sa sredstvima javnog informisanja, organizovanja konferencija za štampu i ostale poslove vezane za informisanje i odnose sa javnošću; koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije  Grada; poslove koji proizilaze iz statusa javnih vlasti – postupanje po zahtevima za davanje informacijama od javnog značaja, staranje o zaštiti podataka o ličnosti, poštovanje zabrane sukoba interesa, obaveze u vezi sa sprečavanjem korupcije, obaveze organa u vezi sa uzbunjivanjem i slično; druge poslove, u skladu sa zakonom.

mail: skupstinski_poslovi@kraljevo.org

Tel: 036 – 306-063

Uže organizacione jedinice:

– Odsek za poslove Skupštine grada

mail: skupstinski_poslovi@kraljevo.org

Tel: 036 / 306-063      306-017        306-664

– Odsek za poslove Gradskog veća

mail:  gradsko_vece@kraljevo.org
Tel: 036 / 306-060

– Odsek za poslove Gradonačelnika, protokol i informisanje

mail:  protokol@kraljevo.org   sluzba_informisanja@kraljevo.org

Tel: 036/ 306-231      306-052         306 -015