Odeljenje za privredu i finansije

Rukovodilac odeljenja: Svetomir Moravčić

Odeljenje za privredu i finansije vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: obavljanje izvornih i poverenih poslova u oblasti privrede Grada; unapređenje i razvoj privrednih delatnosti, poljoprivrede i ruralnog razvoja, razvoj turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i druge poslove od značaja za privredni razvoj iz nadležnosti Grada; podsticanje i pomoć razvoju zadrugarstva; pružanje stručne i tehničke podrške za izradu godišnjeg programa  zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta; praćenje promena i formiranja cena kod javnih preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti na području Grada; davanje saglasnosti na cene komunalnih usluga; praćenje robnih rezervi; poslove na izradi akata za donošenje budžeta i završnog računa Grada – poslove planiranja i izrade nacrta budžeta Grada u skladu sa budžetskim kalendarom, izrade završnog računa budžeta Grada, praćenje izvršenja budžeta Grada i podnošenje izveštaja, izradu nacrta odluka i rešenja koji se odnose na budžet Grada; poslove trezora – na projekciju i  praćenje priliva na Konsolidovanom računu trezora Grada i zahteva za izvršavanje izdataka, definisanje tromesečnih kvota prema budžetskim korisnicima, upravljanje sredstvima Konsolidovanog računa trezora i primanjima od zaduživanja, obradu plaćanja i evidentiranja prihoda u poslovnim knjigama,  pripremu i izradu svih izveštaja i izradu Završnog računa budžeta Grada i Konsolidovanog izveštaja budžeta Grada, kontrolu rashoda i izdataka  i odobravanja plaćanja na teret budžetskih sredstava; praćenje i kretanje mase zarada u javnim preduzećima i izveštavanje nadležnih ministarstava; stručne i administrativne poslove za potrebe fondova; zaduživanje, praćenje i evidencije uplata od zakupa za poslovni prostor Grada; druge poslove, u skladu sa zakonom.

Rukovodilac odeljenja:

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.

mail: privreda_i_finansije@kraljevo.org

Tel: 036/306-140