ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Danijela Mikić

Rukovodilac odeljenja: Danijela Mikić

Odeljenje za upravljanje imovinom vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: popis i upis imovine Grada – prikupljanje pravne i tehničke dokumentacije, utvrđivanje knjigovodstvene revalorizovane vrednosti imovine, utvrđivanje tržišne vrednosti imovine, usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija i izvora finansiranja, prikupljanje podataka o fizičkom stanju nepokretnosti, formiranje baze podataka, unošenje podataka o nepokretnostima, pribavljanje podataka Službe za katastar nepokretnosti, javnih preduzeća i ustanova, uporedna analiza podataka po strukturi (pravnih, tehničkih, knjigovodstvenih), ažuriranje baze podataka, formiranje dokumentacije za upis prava javne svojine u registar nepokretnosti, podnošenje zahteva za dobijanje potvrde Republičke direkcije za imovinu da su nepokretnosti prijavljene za jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini, podnošenje evidencione prijave na propisanom obrascu i dobijanje potvrde od Direkcije za imovinu, podnošenje zahteva (za upis prava javne svojine grada, za konverziju prava korišćenja na izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu koje koriste pravni subjekti čiji je osnivač Grad) Službi za katastar nepokretnosti; poslove evidencije nepokretnosti – vođenje evidencije o nepokretnostima koje koristi Grad i javna preduzeća i ustanove čiji je on osnivač, evidencije tereta na nepokretnostima, preuzimanje nepokretnosti stečene nasleđem, ugovorom ili drugim pravnim poslom, pribavljanje potrebne dokumentacije i sastavljanje zapisnika o stanju imovine, davanje podataka iz evidencije imovine u svojini Grada; imovinsko-pravne poslove upravljanja imovinom – priprema nacrta odluka, rešenja i ugovora o pribavljanju, upravljanju, korišćenju i raspolaganju pokretnih i nepokretnih stvari u javnoj svojini Grada, prikupljanje dokumentacije za upis imovine u odgovarajuće javne registre, vođenje jedinstvenog registra nepokretnosti u javnoj svojini Grada, vođenje i ažuriranje portfolija imovine u javnoj svojini Grada; pojedine poslove vezane za korišćenje građevinskog zemljišta i javnih površina; stručno-tehničke poslove upravljanja imovinom – procena stanja imovine, predlaganje investicionog i tekućeg održavanja, praćenje investicija, učestvovanje u pripremi plana javnih investicija, izrada predmera i predračuna radova; ekonomsko-finansijske poslove upravljanja imovinom – procena vrednosti imovine primenom odgovarajućih metodologija, analiza ulaganja u nepokretnosti, praćenje učinka javnih investicija, analiza efekata ulaganja u javne investicije putem javnih nabavki, javno-privatnog partnerstva i koncesija; imovinsko-pravne poslove poverene zakonom – poslove vezane za eksproprijaciju i samovlasna zauzeća, otkup stanova u svojini Grada, vraćanje utrina i pašnjaka selima, vraćanje imovine zadrugama, stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za vraćanje zemljišta po Poljoprivrednom zemljišnom fondu, određene normativne poslove, poslove izdavanja dozvola i vođenja evidencija u oblasti vodoprivrede, zaštite od erozije i regulacije vodotokova; pripremu i izradu normativno-pravnih akata iz nadležnosti Odeljenja.

Rukovodilac odeljenja :

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.

036/306-212

upravljanje_imovinom@kraljevo.org