Odeljenje za zajedničke poslove

Odeljenje za zajedničke poslove obavlja stručne i tehničke poslove za Gradsku upravu koji se odnose na: kontrolu novčanih dokumenata (likvidatura); finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove; blagajničko poslovanje; obračun zarada; poslove interne kontrole; izradu završnih računa, finansijskih i drugih izveštaja i finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika; izradu završnih računa i finansijskih izveštaja za budžetske fondove; izradu finansijskih izveštaja i pripremu dokumentacije za plaćanje po odobrenim projektima; formiranje dokumentacije za isplatu; fakturisanje i slične poslove; finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove za potrebe budžetskih Fondova; staranje o imovini Gradske uprave i poslove nabavke opreme, sitnog inventara i kancelarijskog materijala; pripremu i  izradu plana nabavki i javnih nabavki; pripremu dokumentacije za pokretanje nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki; učestvovanje u izradi konkursne dokumentacije; izradu izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama; predlaganje izbora ponuđača i sklapanja ugovora; praćenje realizacije javnih nabavki; izradu pravnih i drugih akata vezanih  za javne nabavke; pružanje stručne pomoći komisijama za javne nabavke; stručnu pomoć budžetskim korisnicima u realizaciji javnih nabavki; tekuće i investiciono održavanje poslovnog prostora i opreme; održavanje higijene u poslovnim prostorijama organa Grada; korišćenje i održavanje voznog parka; korišćenje i održavanje telefonske centrale; fotokopiranje i umnožavanje materijala; rad bifea; predlaganje mera za poboljšanje uslova rada, kao i praćenje i kontrolisanje primene mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu; druge poslove, u skladu sa zakonom.

Odeljenje za zajedničke poslove obavlja i poslove koji se odnose na: kontrolu novčanih dokumenata mesnih zajednica; finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove mesnih zajednica; izradu finansijskih izveštaja i završnih računa mesnih zajednica; blagajničko poslovanje i formiranje dokumentacije za isplatu zarada i drugih ličnih primanja u mesnim zajednicama; pružanje stručno-tehničke podrške mesnim zajednicama pri sprovođenju postupaka javnih nabavki; pomoć pri izradi finansijskih planova mesnih zajednica; evidencije o učešćima građana pri sufinansiranju infrastrukturnih radova; fakturisanje i druge obračune; normativno-pravne poslove iz oblasti rada mesnih zajednica; pribavljanje neophodne projektno-tehničke dokumentacije, potrebnih saglasnosti i odobrenja; poslove  vezane za legalizaciju seoskih vodovoda; realizaciju investicionih programa mesnih zajednica i druge slične poslove iz oblasti rada mesnih zajednica, u skladu sa zakonom.

Rukovodilac Odeljenja: Jovan Simović

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.

mail: zajednicki_poslovi@kraljevo.org

Tel: 036/306-080