Služba za upravljanje projektima i lokalno ekonomski razvoj

Mirjana Prodanović

Rukovodilac službe: Mirjana Prodanović

Rođena 08.12.1968. godine u Gornjem Milanovcu. Osnovnu i srednju školu završila u Kraljevu.
Diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Završila postdiplomske studije
na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, oblast evropskih integracija.
U Gradskoj upravi zaposlena od 1996. Godine, na radnim mestima ekološkog inspektora,
komunalnog inspektora, šefa Odseka komunalne, ekološke i saobraćajne inspekcije.
Na radno mesto rukovodioca Službe za upravljanje projektima i lokalno ekonomski razvoj
postavljena 2007. godine.
Poseduje znanja i veštine u oblasti participativnog strateškog planiranja, upravljanja
projektnim ciklusom, primene teritorijalnih informacionih sistema u procesu planiranja
i odlučivanja, izrade biznis planova. Stekla sertifikat akreditacije stručnjaka za privlačenje
investicija na lokalnom nivou, od strane republičke agencije SIEPA. Koristi nemački,
ruski i engleski jezik.

Služba za upravljanje projektima i lokalno-ekonomski razvoj vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: poslove upravljanja procesima strateškog planiranja – sprovođenje administrativnih poslova u procesima strateškog planiranja, pripreme akcionih planova i drugih razvojnih programa Grada, praćenje usklađenosti strateških dokumenata Grada sa nacionalnim strategijama, praćenje i izveštavanje o realizaciji usvojenih strategija, staranje da sva usvojena planska dokumenta budu dostupna građanima na zvaničnom sajtu Grada; poslove upravljanja projektnim ciklusom –  pripremu predloga projekata u skladu sa strateškim dokumentima i razvojnim programima Grada, redovno informisanje javnih preduzeća i ustanova o otvorenim javnim pozivima po kojima mogu da konkurišu za dodelu sredstava za realizaciju svojih projekata, pomoć i podrška javnim preduzećima i ustanovama u procesu pripreme predloga projekata, redovno ažuriranje baze podataka infrastrukturnih projekata Grada, upravljanje projektima odobrenih od donatora čiji je nosilac Grad ili Gradska uprava, pripremu periodičnih i konačnih finansijskih i narativnih izveštaja, uspostavljanje i održavanje partnerske projektne saradnje sa regionalnim i prekograničnim partnerima; poslove lokalnog ekonomskog razvoja – saradnja i podrška lokalnoj poslovnoj zajednici, podrška poljoprivrednicima, izrada baza podataka i redovno ažuriranje Profila grada Kraljeva, priprema promotivnog materijala i organizovanje nastupa Grada na sajmovima investicija, održavanje saradnje i kontakata sa nadležnim ministarstvima, regionalnim i drugim organizacijama i institucijama od značaja za lokalni ekonomski razvoj, redovno ažuriranje informacija na zvaničnom sajtu Grada koje su od značaja za promociju potencijala i lokalni ekonomski razvoj Grada; druge poslove, u skladu sa zakonom.

Tel: 036/306-200

Godišnji plan rada