Јавно правобранилаштво града Краљева 

   У складу са Одлуком о Јавном правобранилаштву града Краљева (“Службени лист града Краљева“, број 8/09) је посебан орган града Краљева. Јавно правобранилаштво обавља своју функцију на основу закона и других прописа донетих у складу са Уставом и законом.

   Функцију Јавног правобранилаштва врши Јавни правобранилац града Краљева, који може имати једног или више заменика. Јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса града Краљева, његових органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета града Краљева или других средстава града Краљева.