Gradsko pravobranilaštvo grada Kraljeva 

U skladu sa Odlukom o Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva  („Službeni list grada Kraljeva”, broj 31/19), Gradsko pravobranilaštvo grada Kraljeva obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Grada Kraljeva, u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima kada Grad ima položaj stranke ili umešača o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku; u pravnim postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa organe, organizacije i službe Grada koji nemaju svojstvo pravnog lica, organe i posebne organizacije koji imaju svojstvo pravnog lica, a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Grada i javne ustanove čiji je osnivač Grad, a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta Grada, u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umešači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku.

Poslove iz nadležnosti Gradskog pravobranilaštva obavljaju Gradski pravobranilac i zamenici Gradskog pravobranioca u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zakonom, ovom Odlukom i drugim opštim aktima.

Gradski pravobranilac ima tri zamenika.

Gradski pravobranilac rukovodi radom i predstavlja  Gradsko pravobranilaštvo.

Sedište  Gradskog pravobranilaštva je u Kraljevu, Ul. Vojvode Stepe 7/3.

036/321 – 257

pravobranilastvo@gmail.com