Javno pravobranilaštvo grada Kraljeva 

   U skladu sa Odlukom o Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva (“Službeni list grada Kraljeva“, broj 8/09) je poseban organ grada Kraljeva. Javno pravobranilaštvo obavlja svoju funkciju na osnovu zakona i drugih propisa donetih u skladu sa Ustavom i zakonom.

   Funkciju Javnog pravobranilaštva vrši Javni pravobranilac grada Kraljeva, koji može imati jednog ili više zamenika. Javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja zaštite imovinskih prava i interesa grada Kraljeva, njegovih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje vrši iz budžeta grada Kraljeva ili drugih sredstava grada Kraljeva.