Акти са седница Градског бећа града Краљева


 • Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину
 • Решење о покретању поступка отуђења покретних ствари (путничких моторних возила) из јавне својине града Краљева и расписивању јавног огласа за отуђење
 • Решење о отуђењу кат. парцеле број 3362/8 КО Краљево, потес Дивље поље, која је јавна својина града Краљева, Ложњаковић Небојши из Новог Београда као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа
 • Решење о отуђењу кат. парцеле број 3362/9 КО Краљево, потес Дивље поље, која је јавна својина града Краљева, Предузећу DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO из Краљева као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа
 • Решење о отуђењу кат. парцеле број 5297/108 КО Краљево, потес Дивље поље, која је јавна својина града Краљева, Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Пакер Тим ДОО као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа
 • Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току априла 2021. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за април 2021. године
 • Закључак којим је утврђе Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама и којим се предложе Скупштини града њено доношење
 • Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности ДОО Институт за јавне финансије и рачуноводство, Ниш – Медијана за стављање Основног грба града Краљева на сајт у оквиру референтне листе ревизорске куће и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању и Годишњег финансијског извештаја Народног музеја Краљево за 2020. годину, и Скупштини града предложило његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Историјског архива у Краљеву за 2020. годину, и Скупштини града предложило његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању и Финансијског дела извештаја Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево за 2020. годину, усвојених одлукама Управног одбора, број 144 и 146 од 25.02.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Краљевачког позоришта за 2020. годину, усвојеног одлуком Управног одбора, број 01-158/5 од 26.02.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и финансијском пословању Културног центра „Рибница“ Краљево за 2020. годину, усвојеног одлуком Управног одбора, број 120 од 11.03.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Дома културе „Студеница“ Ушће за 2020. годину, усвојеног одлуком Управног одбора, број 11/21 од 25.02.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању и Финансијског извештаја Завода за заштиту споменика културе Краљево за 2020. годину, усвојених одлукама Управног одбора, број 213/2 и 213/1 од 24.02.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о пословању и годишњи обрачун Спортског центра „Ибар“ Краљево за 2020. годину, усвојеног одлуком Управног одбора, број 98 од 01.03.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду за радну 2019/2020. годину и Финансијског извештаја за 2020. годину Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево, усвојених одлукама Управног одбора, број 6428 од 15.09.2020. године и број 1929 од 25.02.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду за школску 2019/2020. годину и Извештаја о финансијском пословању за 2020. годину Дечјег одмаралишта „Гоч“ Краљево, усвојених одлуком Управног одбора, број 85 од 25.02.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈУ „Туристичка организација Краљева“ за 2020. годину, усвојеног одлуком Управног одбора, број 154 од 06.05.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању и Годишњег финансијског извештаја Центра локалних услуга града Краљева за 2020. годину, усвојених одлукама Управног одбора, број 1-3-2/2021 и број 1-3-1/2020 од 26.04.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и Годишњег финансијског извештаја Центра за социјални рад у Краљеву за 2020. годину, усвојених одлукама Управног одбора број 471/21 од 15.03.2021. и број 267/21 од 12.02.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе Краљево за 2020. годину, усвојеног одлуком Управног одбора број 8-2/2 од 11.05.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекарске установе Краљево за 2021. годину, донетог одлуком Управног одбора установе број 8-1/6 од 19.04.2021.године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење
 • Решење о отуђењу кат. парцеле број 1471/2 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева, у корист Марине Ћировић из Краљева ради одређивања земљишта за редовну употребу објекта
 • Решење о отуђењу кат. парцела број 713/16 и број 713/18, обе КО Рибница, које су јавна својина града Краљева, у корист Филимана Петрића из Краљева ради одређивања земљишта за редовну употребу објекта
 • Решење о отуђењу кат. парцеле број 1147/2 КО Заклопача, која је јавна својина града Краљева, у корист Радомира Тимотијевића из Заклопаче ради одређивања земљишта за редовну употребу објекта
 • Решење о отуђењу кат. парцеле број 313/2 КО Ковачи, која је јавна својина града Краљева, у корист Драгована Луковића из Краљева ради одређивања земљишта за редовну употребу објекта
 • Закључак о давању сагласности да МЗ Самаила из сопствених средстава плати бетонске цеви за уређење пропуста и канала на три путна правца у износу од 55.400,00 динара
 • Закључак о давању сагласности да МЗ Самаила из сопствених средстава плати еуродизел гориво за извлачење песка за насипање и рад на путним правцима у износу од 24.999,70 динара
 • Решење о измени Решења о образовању и именовању председника и чланова Савета за очување културног и историјског наслеђа града Краљева
 • Закључак о давању сагласности на Програм обављања димничарских услуга за 2021. годину донет одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево број 778/3 од 13.05.2021.године
 • Закључак о давању сагласности на План чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја за 2021. годину донет одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево број 778/4 од 13.05.2021.године
 • Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Г.2.2.1. Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину – изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево (МЗ Ковачи – наставак канализације ка Цветковићима)
 • Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Г.2.2.2. Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину – изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево (МЗ Конарево – канализација Стари пут, крак
 • Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Г.2.6.1. Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину – изградња јавног осветљења (ТС Богутовац 6 и ТС Тавник 1)
 • Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 530.000,00 динара за реконструкцију, адаптацију – текуће одржавање објекта МЗ Милочај у циљу одржавања манифестације „Спортски дани у Милочају“
 • Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о доношењу Стратегије, и предложило Скупштини града њено доношење.
 • Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу Локалног ационог плана запошљавања града Краљева за период од 2021. до 2023. године, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.500.000,00 динара за суфинансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева
 • Закључак о покретању реализације Програма финансијске подршке унапређења енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева
 • Решење о доношењу Годишњег програма управљања комуналним отпадом за 2021.
  годину
 • Решење којим се усваја жалба Николе Ломића из Београда, поништава решење
  Одељења за инспекцијске послове-комунална инспекција број X-355-994/2014 од
  19.08.2014. године, а предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак
 • Решење којим одбија као неоснован захтев Михаила Бакића за доделу новчаних
  средстава за извођење радова на санацији и конструктивном ојачању породичног
  стамбеног објекта на кп број 363/2 КО Краљево
 • Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу Измене Плана генералне регулације насељеног места Матарушка Бања, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову ову одлуку
 • Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за планове града Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову ову одлуку
 • Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
 • Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку број 61/21 о разрешењу председника Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о. Краљево и на Одлуку број 62/21 о именовању председника Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о. Краљево које је дана 14.04.2021. године донела Скупштина Регионалног центра, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења
 • Закључак којим се утврђује Предлог мишљења о могућности приступања промени граница кат. општина Мрсаћ, Обрва и Милочај са предлогом да Влада Републике Србије донесе одлуку о промени граница, и којим се Скупштини града Краљева предлаже
  његово доношење
 • Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о усвајању Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територијиграда Краљева за 2021.годину, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њенодоношење
 • Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о Комуналној милицији, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење
 • Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и опреме Комуналне милиције, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ову одлуку
 • Закључак о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину – достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15% грађана