Акти са три последње седнице Градског већа града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.


1. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „Водовод“ Краљево за 2022. годину, коју је Одлуком број 1696/2 донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Краљево дана 13. 06. 2022. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење.

2. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о елементима за образовање цена, производа и услуга број 1696/3 и Одлуку о промени цене комуналних услуга број 1696/4, које је дана 13.06.2022. године донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Краљево, и којим је Скупштини града предложило његово доношење.

3. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора „АУТОПРЕВОЗ“ ДОО Чачак број 2/17 од 24.05.2022. године којом је утврђена тарифа превоза у градско-приградском саобраћају на територији града Краљева, и којим је Скупштини града предложило његово доношење.

4. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево број 850 од 13.06.2022.године о расподели добити исказане по финансијском извештају за 2021. годину за покриће губитка из ранијих година, и којим је Скупштини града предложило његово доношење.

5. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево број 29578 од 16.06.2022. године о расподели остварене добити по финансијском извештају за 2021. годину, и којим је Скупштини града предложило његово доношење.

6. Закључак Градског већа града Краљева о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1570/22 од 21.06.2022.године о измени Решења број 65/22 од 12.01.2022.године, којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање (ОШ „Јово Курсула“).

7. Закључак Градског већа града Краљева о измењеном обиму градског и приградског превоза путника на територији града Краљева.

8. Решење Градског већа града Краљева о додели средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину у укупном износу од 30.020.190,00 динара.

9. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину у износу од 300.000,00 динара (Научно-пословни центар „WORLD“ Краљево – организовање манифестације „Гегулини дани воћа, српске ракије и вина“ у Рибници).

10. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину у износу од 350.000,00 динара („Центар за културу, омладину и спорт“, Заклопача 138А – организовање сајма пољопривреде у Врби у оквиру манифестације „Сабор традиције и културе Врба 2022“).

11. Решење по жалби Миодрага Миловановића из Пожаревца, изјављена преко пуномоћника – адвоката Младена Влашића из Краљева, на Решење о извршењу решења Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве

12. Решење по жалби Маре Ракић из Краљева, изјављеној на Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности,

13. Решење по приговору Јерослава Драгојловића и Мирославке Драгојловић, обоје из Краљева, изјављеном на Закључак Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности,

14. Решење по захтеву Томислава Ђаковића из Краљева за отплату дуга на рате

15. Решење по захтеву Драгице Јанићијевић из Краљева, чији је пуномоћник – адвокат Зоран Л. Јаблановић из Краљева, за плаћање дуга на рате,

16. Решење по захтеву Драгана Камиџорца из Краљева, за плаћање дуга на рате у извршном поступку

17. Решење по захтеву Марије Џамић из Краљева, корисника стана на Берановцу који је у јавној својини града Краљева, за плаћање дуга на рате

18. Решење по захтеву Ђурђице Поповић из Краљева, корисника стана на Берановцу који је у јавној својини града Краљева, за плаћање дуга на рате

19. Решење по захтеву Јелене Поповић из Краљева, корисника стана на Берановцу који је у јавној својини града Краљева, за плаћање дуга на рате

20. Решење Градског већа града Краљева о измени Решења Градског већа број 011-181/2022-I од 02.06.2022. године

1. Закључак Градског већа града Краљева којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току маја 2022.године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за мај 2022. године.

2. Измена Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Краљева.

3. Решење Градског већа града Краљева о допуни Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

4. Закључак Градског већа града Краљева о усвајању Извештаја о раду Комисије за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Краљева и предлагању даљег поступања.

5. Решење Градског већа града Краљева о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 850.000,00 динара за трошкове поправке и израде додатне инсталације грејања дворане Краљевачког позоришта.

1. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације „Рудно“, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење ове одлуке.

2. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности Црвеном крсту Краљево из Краљева, закупцу пословног простора – непокретности у Улици 7. јула бр. 26 у Кованлуку, на кп број 450/76 КО Кованлук, за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора.

3. Решење Градског већа града Краљева о измени Решења број: 011-331/2019-I од 06.12.2019. године којим је образована Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града.

4. Закључак Градског већа града Краљева о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1496/22 од 09.06.2022.године о изменама и допунама решења којима је утврђена расподела коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница.

5. Закључак Градског већа града Краљева о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1528/22 од 14.06.2022.године о измени Решења број 65/22 од 12.1.2022.године, којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање, ОШ „Светозар Марковић“.

6. Решење Градског већа града Краљева о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без накнаде Атлетског стадиона у Краљеву у периоду од 01. 05. 2022. године до 30. 04. 2023. године.

7. Решење Градског већа града Краљева о изменама и допунама Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

8. Закључак Градског већа града Краљева о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма (реализација тачке Г.2.1.3. Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину.

Акти са свих седница Градског већа града Краљева за текућу годину


♦30.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 83. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦22.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 82. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦17.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 81. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦10.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 80. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦02.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 79. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦27.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 78. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦20.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 77. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
12.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 76. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
09.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 75. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦28.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 74. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦20.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 73. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦18.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 72. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦12.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 71. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦31.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 70. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
24.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 69. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦18.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 68. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦15.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 67. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦09.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 66. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦25.02.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 65. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦17.02.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 64. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦08.02.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 63. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦28.01.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 62. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦27.01.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 61. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦14.01.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 60. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА


Архива