Акти са три последње седнице Градског већа града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.


1. Закључак о утврђивању Нацрта стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Краљева за период од 2022. до 2028. године (са Акционим планом безбедности саобраћаја за исти период и Анализом стања безбедности саобраћаја, 2016–2021. године), и упућивању на јавну расправу

2. Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Краљево за период јануар–јун 2022. године за седницу Скупштине града

3. Предлог решења о изменама Решења о образовању Стамбене комисије за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп за седницу Скупштине града

4. Јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Краљева за 2022. годину

5. Решење о давању сагласности Горану Пузовићу из Краљева за парцелацију кат.парцеле број 153/4 КО Мељаница ради одвајања дела предметне кат.парцеле, отуђења непосредном погодбом и формирања јединствене катастарске – грађевинске парцеле

6. Закључак којим се утврђује текст Предлога Измене програма подршке за спреовођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева

1. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о преносу права јавне својине на непокретностима граду Краљеву, за потребе Краљевачког позоришта, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење одлуке.

2. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог решења о именовању директора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

3. Закључак Градског већа града Краљева којим се утврђује Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

4. а) Закључак Градског већа града Краљева о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар–јун 2022.године.

б) Закључак Градског већа града Краљева о усвајању Извештаја о реализацији Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар–јун 2022.године, и којим се Скупштини града Краљева предлаже његово доношење.

5. Закључак Градског већа града Краљева о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 01. 01. до 30. 06. 2022. године

6. Решење Градског већа града Краљева о измени Решења о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без накнаде нове хале у Краљеву у наредној спортској години од 01.09. 2022. године број 011-258/2022-I од 17.08.2022.године“.

7. Решење Градског већа града Краљева којим се даје сагласност Спортском центру „Ибар“ да изда у закуп подтрибински – сутеренски простор у делу Атлетског стадиона на кп број 1462 КО Краљево спровођењем поступка непосредне погодбе.

8. Решење Градског већа града Краљева о измени Решења Градског већа града Краљева о образовању Комисије за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града број 011-331/2019-I од 06.12.2019. године и број 011-181/2021-I од 25.06.2021.године.

9. Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Краљева за 2022. годину.

10. Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда.

11. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину у износу од 97.200,01 динара ради плаћања Д.О.О за туризам, угоститељство и сајамске манифеатације „Шумадија сајам“ Крагујевац поводом одржавања сајма пољопривреде у Крагујевцу 08–11. септембра 2022. године.

Акти са свих седница Градског већа града Краљева за текућу годину


♦14.09.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 94. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦07.09.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 93. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦01.09.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 92. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦24.08.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 91. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦17.08.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 90. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦12.08.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 89. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦05.08.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 88. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦29.07.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 87. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
21.07.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 86. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦15.07.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 85. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦07.07.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 84. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦30.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 83. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦22.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 82. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦17.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 81. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦10.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 80. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦02.06.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 79. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦27.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 78. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦20.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 77. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
12.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 76. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
09.05.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 75. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦28.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 74. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦20.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 73. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦18.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 72. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦12.04.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 71. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦31.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 70. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
24.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 69. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦18.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 68. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦15.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 67. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦09.03.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 66. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦25.02.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 65. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦17.02.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 64. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦08.02.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 63. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦28.01.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 62. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦27.01.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 61. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
♦14.01.2022. АКТИ ДОНЕТИ НА 60. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА


Архива