Акти са три последње седнице Градског већа града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.


 1. Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2021. годину и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење закључка
 2. Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2022. годину и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење закључка
 3. Решење о утврђивању износа новчане помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева за 2022. годину
 4. Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава индиректним корисницима из области Основног и Средњег образовања и васпитања за текући и капитални трансфер нивоу Републике за 2022.годину
 5. Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава индиректном кориснику из области Обављања делатности установа социјалне заштите за текући и капитални трансфер нивоу Републике за 2022.годину
 6. Решење о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката
 7. Решење о утврђивању престанка дужности и именовању члана Жалбене комисије
 8. Решење о одобравању исплате солидарне помоћи за побољшање здравственог, материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у јавним установама чији је оснивач град Краљево
 9.  Решење о давању сагласности кориснику непокретности ОШ „Живан Маричић“ Жича за издавање у закуп непокретности (зграда за спорт и физичку културу, уписана као објекат број 5 и школски простор – учионица и простор за студентску службу евидентирани у Згради основног образовања – објекту број 1 на кп број 875 КО Крушевица) без накнаде за потребе Економског факултета – Универзитет у Приштини
 10. Решење о преносу права на покретној ствари (путничко возило марке DACIA, комерцијалне ознаке DUSTER 1,5 dCi) из јавне својине града Краљева у јавну својину Републике Србије, за потребе корисника Дом здравља Краљево – Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом
 11. Решење по Пресуди Управног суда – Одељење у Крагујевцу I-3 У 12143/18 којом се уважава тужба Александра Благојевића из Краљева кога заступа пуномоћник Душан Типсаревић, адвокат из Краљева
 1. Закључак о давању сагласности на Решење о изменама Решења начелника Градске управе града Краљева број 1415/2021 од 9.7.2021.године којим је утврђенa расподелa коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2021. Годинe.
 2. Расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Краљева
 3. Закључак о давању сагласности за ослобађање уплате добити Јавног комуналног предузећa „Путеви“ Краљево оснивачу, исказане по финансијском извештају за 2020. годину, која је одлуком Надзорног одбора број 829 од 29.06.2021.године расподељена и на коју је Скупштина града Краљева дала сагласност решењем број: 011-276/2021-I од 17.09.2021. године
 4. Закључак о давању сагласности да се потраживања града Краљева према привредном друштву ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO“ АД, Врање конвертују у трајни улог града Краљева у капиталу Друштва.
 5. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од укупно 750.000,00 динара за исплату помоћи предузетницима активним салонима венчаница који послују на територији града Краљева у циљу отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID 19.
 6. Решење о исплати солидарне помоћи за запослене (службенике и намештенике) у Градској управи града Краљева
 1. Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току новембра 2021.године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за новембар 2021.године.               
 2. Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о новчаној помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева“
 3. Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева“.
 4. Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима“.
 5. Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Разматрање Програма пословања са Финансијским планом и Програмом коришћења субвенција за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ из Краљева“.
 6. Закључак Градског већа града Краљева о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15% грађана (реализација тачке Г.2.1.2 Изменā и допунā Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину) и измени Закључка Градског већа број: 06-223/2021-I од 09. 07. 2021.год., 06-298/2021-I од 15. 09. 2021.год. и 06-379/2021-I од 28. 11. 2021.године
 1. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности предузећу „GEO-ZOOM“ за парцелацију кат.парцеле број 3170/9 КО Краљево.
 2. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности Кањевац Милети, власнику кп број 706/5 и 706/6 КО Рибница, за парцелацију кат.парцеле број 706/10 КО Рибница.
 3. Решење Градског већа града Краљева о отуђењу кат. парцела број 790/5 и број 790/9 КО Краљево, које су јавна својина града Краљева, предузећу HOA RPM COMPANY KRALJEVO из Краљева.
 4. Решење Градског већа града Краљева о отуђењу покретне ствари из јавне својине (путничко возило марке ZASTAVA тип 101 SKALA 55) Ненаду Белоици из Краљева као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа.
 5. Закључак Градског већа града Краљева о давању сагласности Месној заједници Самаила да из сопствених средстава од давања у закуп изврши плаћање трошкова у вези са организовањем манифестације „Сачувајмо српску традицију“.

Акти са свих седница Градског већа града Краљева – Архива


♦14.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 59. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА


2021 година


♦28.12.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 59. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦23.12.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 58. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦16.12.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 57. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦09.12.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 56. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

03.12.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 55. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦28.11.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 54. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦19.11.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 53. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦05.11.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 52. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦29.10.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 51. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦22.10.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 50. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦08.10.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 49. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦01.10.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 48. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦22.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 47. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

15.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 46. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

09.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 45. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

03.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 44. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

24.08.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 43. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

20.08.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 42. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

06.08.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 41. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

30.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 40. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦21.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 39. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦19.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 38. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦09.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 37. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦05.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 36. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 35. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

19.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 34. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

14.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 33. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

07.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 32. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

31.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 31. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

18.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 30. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 29. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

29.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 28. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

20.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 27. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

06.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 26. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 25. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

18.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 24. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 23. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

24.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 22. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦ 17.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 21. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

  05.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 20. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

  29.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 19. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦  18.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 18. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦  11.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 17. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА