Акти са три последње седнице Градског већа града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.


 1. Закључак Градског већа града Краљева којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току августа 2021. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за август 2021. године.
 2. Закључак Градског већа града Краљева о давању сагласности МЗ Конарево за плаћање трошкова поводом организовања састанка „Иницијатива за развој села по мери нас мештана“, обележавања празника Видовдана и трошкова ФК „Будућност“ из Конарева од средстава добијених од давања у закуп простора МЗ.
 3. Закључак Градског већа града Краљева о давању сагласности МЗ Конарево за плаћање трошкова куповине хемијских препарата за третирање корова на Новом гробљу и делимично на Старом гробљу у Конареву од средстава добијених од давања у закуп простора МЗ.
 4. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности ЕПС „Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција у Краљеву, за установљење права службености пролаза на кп број 262 и 1505/4, обе КО Краљево, за изградњу и постављање трасе ДВ-НН кабловског вода за прикључење стамбеног објекта у Југ Богдановој улици у Краљеву.
 5. Решење Градског већа града Краљева о отуђењу кп. број 246/238 КО Ковачи, која је јавна својина града Краљева, Милану Луковићу из Краљева као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 13.08.2021.године.
 6. Решење Градског већа града Краљева о отуђењу кп број 5297/105 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева, Милошу Петковићу из Крушевца као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 13.08.2021.године.
 7. Решење Градског већа града Краљева о отуђењу кп број 2824/2 КО Краљево, која је јавна својина града Краљева, предузећу POBEDA COMPANI из Нове Пазове као једином и најбољем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 13.08.2021.године.
 8. Решење Градског већа града Краљева о отуђењу покретне ствари из јавне својине града Краљева (два путничка возила марке FIAT тип PUNTO CLASSIC 1.2 DINAMIC LPG) Јовани Миљковић из Крагујевца као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 03.09.2021. године.
 1. Мишљење Градског већа града Краљева којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: Предлог одлуке о изради Плана развоја града Краљева за период 2022–2030.године.
 2. Мишљење Градског већа града Краљева којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: Предлог одлуке о одређивању локације за Регионални центар за управљање комуналним отпадом.
 3. Мишљење Градског већа града Краљева којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021. годину.
 4. Мишљење Градског већа града Краљева којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Путеви“ Краљево за 2021. годину.
 5. Решење Градског већа града Краљева о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање енергетске ефикасности на територији града Краљева (уградња соларних панела и пратеће инсталације, израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова).
 6. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину ради плаћања закупа изложбеног простора Д.О.О. за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац, у износу од 84.840,00 динара.
 7. Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину која би користио Научно-пословни центар „WORLD“ ради плаћања закупа штандова, трошкова превоза учесника и других зависних трошкова у оквиру манифестације „Дани воћа, српске ракије и вина“, у износу од 250.000,00 динара.
 8. Закључак Градског већа града Краљева о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15% грађана (реализација тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021.годину) и изменило Закључак Градског већа број 06-122/2021-I од 12.05.2021.године.
 9. Закључак Градског већа града Краљева о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма (реализација тачке Г.2.1.3 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину) и изменa Закључакa Градског већа број 06-252/2021-I од 20.08.2021.године.
 1. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града.
 2. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о допуни Одлуке о раскопавању јавних површина на територији града Краљева.
 3. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о допуни Одлуке о домаћем линијском превозу путника.
 4. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о допунама Одлуке о јавним паркиралиштима.
 5. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о допунама Одлуке о пијацама на територији града Краљева.
 6. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о допуни Одлуке о јавном осветљењу на територији града Краљева.
 7. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду Дома здравља Краљево за 2020. Годину.
 8. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева.
 9. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину града Краљева.
 10. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог решења о измени Решења о образовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине града Краљева.
 11. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлог допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева.
 12. Одлука Градског већа града Краљева о избору пројеката за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева.
 13. Решење Градског већа града Краљева о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и васпитања.
 14. Закључак Градског већа града Краљева о измењеном обиму градског и приградског превоза путника на територији града Краљева.
 15. Решење Градског већа града Краљева о утврђивању новчаног износа Октобарске награде града Краљева за 2021. годину.
 16. Решење Градског већа града Краљева о утврђивању новчаног износа Специјалне награде за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2021. годину.
 17. Решење Градског већа града Краљева о давању у закуп стана број 53 у улици Рада Вилотијевића број 3 у Краљеву Мирјани Неговановић из Краљева.
 18. Решење Градског већа града Краљева о давању у закуп пословног простора у улици Цара Лазара број 72/13 у Краљеву Драгољубу Маринковићу из Краљева.
 19. Решење Градског већа града Краљева о давању у закуп пословног простора у улици Омладинска број 26/1 у Краљеву Привредном друштву „STEFANO PRIMO“ DOO  из Кнића.
 20. Закључак Градског већа града Краљева за Скупштину града Краљева о утврђивању Предлога одлуке о изгледу табли са називима улица на територији града Краљева.

Акти са свих седница Градског већа града Краљева – Архива


♦22.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 47. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

15.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 46. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

09.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 45. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

03.09.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 44. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

24.08.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 43. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

20.08.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 42. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

06.08.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 41. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

30.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 40. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦21.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 39. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦19.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 38. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦09.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 37. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦05.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 36. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 35. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

19.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 34. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

14.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 33. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

07.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 32. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

31.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 31. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

18.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 30. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 29. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

29.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 28. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

20.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 27. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

06.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 26. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 25. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

18.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 24. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 23. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

24.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 22. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦ 17.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 21. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

  05.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 20. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

  29.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 19. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦  18.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 18. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦  11.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 17. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА