Lokalni ombudsman grada Kraljeva

Uloga i funkcija

Lokalni ombudsman grada Kraljeva (u daljem tekstu: Ombudsman) je nezavistan i samostalan, zadužen da štiti i unapređuje poštovanje sloboda i prava.

Imunitet koji uživa Ombudsman omogućava mu nezavisnost i samostalnost u radu.

Omudsman kontroliše, proveravajući navode pritužbe ili postupajući po sopstvenoj inicijativi, da li organi grada Kraljeva i organizacije koje vrše javna ovlašćenja, kojima je osnivač Grad Kraljevo (u daljem tekstu – organi i organizacije grada), prema građanima postupaju u skladu sa zakonima i drugim propisima grada Kraljeva ili načelima rada dobre uprave.

Uloga institucije Ombudsmana, definisana Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), Statutom grada Kraljeva („Sl. list grada Kraljeva“, br. 6/2019 – prečišćen tekst) Odlukom o lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva („Sl. list grada Kraljeva“ br. 13/19, u daljem tekstu – Odluka), je da neprestano utiče na poštovanje ljudskih sloboda i prava ličnim autoritetom i ugledom institucije. Snagom argumenata Ombudsman treba da  nadležne organe uveri u postojanje propusta, neophodnost njihovog  otklanjanja i promenu načina rada.

Ombudsman ipak, nije institucija, „dobrovoljnog“ prava. Organi i organizacije grada imaju odlukom uspostavljenu obavezu da sarađuju sa Ombudsmanom, omoguće mu pristup svojim prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke, bez obzira na stepen tajnosti, kada je to od interesa za postupak koji se vodi. Kada je to od značaja za postupak koji vodi Ombudsman ima pravo da obavi razgovor sa svakim  zaposlenim  organa  grada a funkcioner organa grada je dužan da mu to obezbedi.

Ombudsman može da javno preporuči razrešenje funkcionera odgovornog za povredu prava građana/ki. Protiv zaposlenog u organu grada koji je neposredno odgovoran za povredu prava građana/ki Ombudsman može da traži pokretanje disciplinskog postupka.

Ako nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, Ombudsmana je ovlašćen da nadležnom organu podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka.

Obudsmana bira i razrešava Skupština grada Kraljeva kojoj odgovara za svoj rad.

Izborom svog prvog Omudsmana (Zaštitnika građana) Grad Kraljevo se opredelio za razvoj demokratskih odnosa građana/ki i vlasti. Krajnji cilj institucije Ombudsmana jeste da doprinese ostvarivanju sloboda i prava, principa jednakosti i očuvanju dostojanstva građana/ki.

Nadležnost i način rada

Zadatak, odnosno nadležnost Ombudsmana je Odlukom određena dvostruko: da štiti prava građana i da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa grada i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. Ne postoji pravo i sloboda građana koji su izuzeti iz zaštitne, kontrolne i unapređujuće uloge Ombudsmana.

U praktičnom radu Ombudsman se rukovodi načelom pravičnosti u okviru pozitivnog prava. Mnogo više nego formalno poštovanje zakona i propisa i opštih akata organa grada Kraljeva, Ombudsman ispituje etičnost, savesnost, nepristrasnost, stručnost, svrsishodnost, delotvornost, poštovanje dostojanstva stranke i ostale osobine koje treba da karakterišu javnu upravu kakvu građani s punim pravom očekuju od onih koje kao poreski obveznici plaćaju.

Ombudsman kontroliše rad organa grada Kraljeva, kao i drugih organizacija, preduzeća i ustanova, čiji je Grad Kraljevo osnivač i kojima su poverena javna ovlašćenja. Ombudsman, prema odredbi Odluke, nije ovlašćen da kontroliše jedino rad Skupštine grada, predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, gradonačelnika i zamenika gradonačelnika grada Kraljeva, Gradskog veća grada Kraljeva, osim kada ovaj organ postupa kao drugostepeni u upravnom postupku i rad republičkih organa uprave koji imaju filijale na teritoriji grada, kao ni sudova i javnih tužilaštava ustanovljenih na teritoriji grada.

Pored prava na pokretanje i vođenje postupka kontrole rada organa i organizacija grada Kraljeva, Ombudsman može da pružanjem dobrih usluga, posredovanjem između građana i organa grada i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti, deluje preventivno, s ciljem unapređenja rada organa grada i zaštite ljudskih sloboda i prava.

Ombudsman ima i pravo da podnosi inicijative za izmenu i dopunu propisa i opštih akata grada ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u tim aktima, kao i da inicira donošenje novih propisa i drugih opštih akata grada, kada smatra da je to od značaja za zaštitu prava građana. Ombudsman je ovlašćen da daje mišljenje Gradskom veću i drugom ovlašćenom predlagaču na nacrt, odnosno predlog propisa ili opšteg akta grada, kada se njime uređuju pitanja od značaja za zaštitu i unapređenje prava građana. Takođe, Ombudsman je ovlašćen da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata.

Postupak

U postupku suigeneris (posebne vrste, samosvojnom) koji je oslobođen preteranih formalnosti, Ombudsman kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa grada Kraljeva, ako je reč o povredi drugih propisa i opštih akata.

Ombudsman pomenuti postupak pokreće po službenoj dužnosti (u izuzetnim slučajevima kada je došlo do teške povrede prava ili povrede prava većeg broja građana) ili na osnovu pritužbi građana. Za efikasno vođenje postupka obezbeđena su, odredbama Odluke, široka ovlašćenja Ombudsmana – zahtev za pisanim izjašnjenjem organa, neposredni razgovor sa službenicima, nameštenicima i funkcionerima, pravo nenajavljenog pristupa, uvid u službene akte i dokumenta i sl. U svom postupanju Ombudsman se u prvom redu rukovodi idejom saradnje sa organima grada Kraljeva, a u slučaju odsustva saradnje Ombudsman od slučaja do slučaja procenjuje potrebu i efekat primene ostalih ovlašćenja.

Ukoliko jsu organi grada Kraljeva, i organizacije čiji je osnivač Grad Kraljevo nezakonito i nepravilno radili u stvari koja se tiče prava, sloboda ili na zakonu zasnovanih interesa građana Ombudsman utvrđuje propust i preporučuje kako ga otkloniti u tom i drugim slučajevima.

Pravna priroda akata ombudsmana

Ombudsmana ne odlučuje o pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim interesima građana, već ispituje (kontroliše) rad organa i organizacija javne vlasti i, ukoliko utvrdi propust, utiče na njih da ga isprave. Otuda nema prava žalbe ili drugog pravnog sredstva protiv akata Ombudsmana.

Preporuke, stavovi i mišljenja Ombudsmana nisu pravno obavezujući. Posao Ombudsmana nije da prinudi, već da snagom argumenata, ali i institucionalnim i ličnim autoritetom, uveri u neophodnost otklanjanja propusta i unapređivanja načina rada.

Organi grada i organizacije, međutim, imaju Odlukom propisanu obavezu da sarađuju sa Ombudsmanom, omoguće mu pristup svojim prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, bez obzira na stepen tajnosti (kada je to od interesa za postupak koji se vodi).

Ombudsman može da preporuči razrešenje funkcionera koga smatra odgovornim za povredu prava građana, da inicira pokretanje disciplinskih postupaka protiv zaposlenih u organima grada i organizacijama, da podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka.


Neposredan kontakt sa građanima

Ombudsman veliki deo svojih aktivnosti usmerava na neposredan kontakt sa građanima kroz različite vidove:

 1. Prijem građana u toku radnog vremena;

 2. Obavljanje telefonskih kontakata sa građanima u radno vreme;

 3. Kontakt sa građanima putem elektronske veze;

 4. Obavljanje urgentnih telefonskih razgovora sa građanima van redovnog radnog vremena;

 5. Prijem dece sa roditeljima

 6. Kontakt sa građanima koji nisu u mogućnosti da sami popune pritužbu

 7. Rad sa građanima u toku planiranih ombudsmanskih dana koji se održavaju u mesnim zajednicama van sedišta Ombudsmana.

 1. Prijem građana vrši se od 08,00 – 14,00 časova u sedištu Ombudsmana u Kraljevu, Trg Jovana Sarića br. 1.

Građani u prijemnoj kancelariji mogu takođe, dobiti savete i informacije o drugim organima grada Kraljeva koji su nadležni za rešavanje pritužbi koje nisu u nadležnosti Ombudsmana.

 1. Telefonski kontakti. Građanima imaju mogućnost da u toku redovnog radnog vremena obave telefonski razgovor, pozivanjem broja 036/306-138, sa predstavnicima stručne službe bilo da se informišu o nadležnosti Ombudsmana, načinu na koji mogu da podnesu svoju pritužbu, nadležnostima drugih organa, ili da se interesuju o statusu svoje ranije podnete pritužbe.

 1. Građani koji nisu u mogućnosti da sami ili uz pomoć drugih lica sačine pritužbu niti da posete prijemne kancelarije Ombudsmana (građani sa težim oblicima invaliditeta, građani na dužem stacionarnom lečenju i td.), Ombudsman će posetiti na adresi koju prijave, kako bi se sa njima obavio razgovor ili uzela pritužba na zapisnik.

 1. Rad sa građanima van sedišta Ombudsmana predstavlja deo stalnih aktivnosti Ombudsmana koje se unapred planiraju sa ciljem da se omogući građanima iz udaljenijih mesnih zajednica grada Kraljeva da se upoznaju sa nadležnostima ove institucije a isto tako i da direktno podnesu svoje pritužbe na rad organa i organizacija grada Kraljeva ili zbog drugih povreda ljudskih i manjinskih prava.

Opis obaveza

 1. Ombudsman je dužan da postupi po svakoj pritužbi osim:

 1. ako predmet na koji se odnosi pritužba ne spada u nadležnost Ombudsmana;

 2. ako je pritužba podneta nakon isteka roka za podnošenje;

 3. ako je pritužba podneta pre upotrebe svih raspoloživih pravnih sredstava, a nisu ispunjeni uslovi iz člana 20. stav 3. Odluke;

 4. ako je pritužba anonimna;

 5. ako pritužba ne sadrži potrebne podatke za postupanje, a podnosilac nedostatak ne otkloni ni u naknadnom roku određenom za dopunu pritužbe, niti se obrati službi Ombudsmana za stručnu pomoć u otklanjanju nedostatka.

 1. Ombudsman upućuje podnosioca pritužbe na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka, ako je takav postupak predviđen, tj. ne pokreće postupak dok ne budu iscrpljena sva pravna sredstva.

 2. Ombudsman ne postupa po anonimnim pritužbama.

 3. Ako zbog nekog od razloga iz tačke 1. nema osnova za postupanje Ombudsmana, Ombudsman će odbaciti pritužbu, o čemu je dužan da obavesti podnosioca, uz navođenje razloga za odbacivanje

 4. Ombudsman podnosi Skupštini grada Kraljeva redovan godišnji izveštaj u kome se navode podaci o aktivnostima u prethodnoj godini, podaci o uočenim nedostacima u radu organa uprave, kao i predlozi za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe uprave.

 5. Ombudsan sarađuje sa Zaštitnikom građana RS i lokalnim ombudsmanima u jedinicama lokalne samouprave u kojima je on ustanovljen, u cilju razmene informacija o uočenim problemima i pojavama u radu i postupanju organa uprave sa stanovišta zaštite i unapređenja ljudskih sloboda i prava.

 6. Ako Ombudsman primi pritužbu koja se odnosi na povrede prava građana učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem državnih organa, a radi se o povredi republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata, dostaviće takvu pritužbu bez odlaganja Zaštitniku građana.

 7. Ombudsman, odnosno zamenik Ombudsmana je dužan da i nakon prestanka funkcije čuva kao tajnu podatke do kojih dođe u vršenju svoje funkcije.

 8. Obaveza čuvanja tajne odnosi se i na zaposlene u stručnoj službi Ombudsmana.

Ombudsman kao rukovodilac službe ima i druge obaveze utvrđene drugim zakonima i ostalim propisima.

Rad Ombudsmana na podnescima koji nemaju karakter pritužbe

Ombudsman odgovara na sve podneske građana, pristigle redovnom ili elektronskom poštom, koji sadrže različita pitanja ili se njima sugeriše unapređenje prava građana, ukoliko se takvim podnescima ne vređa ugled institucije Ombudsmana, izaziva rasna, verska ili nacionalna netrpeljivost ili na bilo koji način vređa javni moral.

U Stručnoj službi Ombudsmana pravi se jasno razgraničenje između ovakvih podnesaka i podnesaka građana koji imaju sve elemente pritužbe u smislu Odluke o lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva („Sl. list grada Kraljeva“ br. 13/19) i po kojima se postupa po proceduri propisanoj zakonom.

Ukoliko su podnesci građana podneti redovnom poštom na isti način se upućuju odgovori na podneske, odnosno ako su podneti elektronskom poštom preko zvanične mail adrese ombudsman@kraljevo.rs, zamenik_ombudsmana@kraljevo.rs građani mogu očekivati da im se na isti način uputi odgovor na njihove podneske.

Pružanja savetodavne pomoći građanima

Građanima koji svoju pritužbu žele lično da predaju, pruža se stručna pomoć prilikom podnošenja i sastavljanja pritužbe na taj način što se sa njima prethodno obavi razgovor o predmetu pritužbe. Ukoliko predmet pritužbe nije u nadležnosti Ombudsmana, građani se upućuju na nadležne organe i propisane postupke. Građani se takođe informišu o redovnim pravnim sredstvima koja su predviđena u zaštiti njihovih prava, a koja još nisu iskorišćena u momentu predaje pritužbe Ombudsmanu.

Ukoliko predmet pritužbe spada u nadležnost Ombudsmana, građanima se pomaže u sastavljanju pritužbe, ukoliko to žele, kao i što im se sugeriše šta je potrebno priložiti od dokumentacije kojom se potkrepljuju navodi pritužbe, kako bi ona bila kompletna u momentu predaje.

Građanima koji su neuki, nepismeni ili zbog invalidnosti ili drugih razloga nisu u mogućnosti da sami sastave tekst pritužbe, pomaže se na taj način što se njihova pritužba uzima na zapisnik koji im se nakon sastavljanja pročita i daje radi potpisivanja ili stavljanja otiska kažiprstom kao potvrde da se slažu sa pročitanim tekstom zapisnika.Po pritužbi koja je primljena na zapisnik postupa se na identičan način kao sa svakom drugom pritužbmom koja je primljena na uobičajen način.

Sa istom pažnjom se razmatra i svaka pritužba pristigla redovnom ili elektronskom poštom. Građani se pisanim putem obaveštavaju o načinu kako da urede svoju pritužbu ukoliko je nekompletna kao i nadležnim organima ukoliko se radi o pritužbama za koje Ombudsman nije nadležan.

Lokalni ombudsman grada Kraljeva

Ksenija Gočanin, dipl. pravnik

Zamenik Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva

Ivan Petrović, dipl. pravnik