Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, за све заинтересоване особе које су користиле право на Накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Уставни суд РС утврдио је својом Одлуком oд 14.2.2024. гoдине, да део одредбе члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, којим је било прописано се при утврђивању основице накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета не урачунава период у коме је запослена била привремено спречена за рад због компликација у вези са одржавањем трудноће, није у сагласности са Уставом.

У складу са инструкцијом Министарствa за бригу о породици и демографију РС, корисници којима је решење о праву на накнаду зараде односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, достављено почев од 19. априла 2019. године, могу поднети захтев за измену – прерачун решења, које је коначно, односно правноснажно, уколико сматрају да им је право повређено.

Уколико су корисници у периоду од 19. априла 2019. – 14. фебруара 2024. године остарили право на накнаду зараде по основу више решења, за измену – прерачун сваког решења потребно је поднети посебан захтев.

Захтев за измену – прерачун решења не односи се на лица која су у наведеном периоду остваривала право на остале накнаде и накнаде по основу посебне неге детета.

Уз захтев се прилаже фотокопија картице текућег рачуна или потврда банке о броју текућег рачуна и фотокопија, односно очитана лична карта.

Рок за подношење захтева за измену решења, истиче 14. августа 2024. године.

Образац захтева се може преузети са званичног сајта Града www.kraljevo.rs. или на шалтеру број 1, у приземљу првог улаза зграде Градске управе града Краљева, где се захтеви и предају.

Print Friendly, PDF & Email