НАПОМЕНА: Ажурирање странице је у току…


ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА


Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности – Одсек за обједињену процедуру, у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да, на једном месту, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС), поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.


ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА – ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ
Канцеларија број 2 – приземље зграде Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, Краљево
Телефон : 036/306-204;
е-маил: objedinjenaprocedura@kraljevo.org
Информације везане за издавање: Локацијских услова, Грађевинских дозвола, Решења по члану 145. ЗОПИ, Потврде о темељима и конструкцији и др.
Канцеларије број 2а и 3 – приземље зграде Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, Краљево
Телефони за информације: 036/306-205 и 036/306-206
е-маил: objedinjenaprocedura@kraljevo.org
Информације везане за: Пријаве почетка радова, Употребне дозволе; Правоснажност решења
Канцеларије број 3 – приземље зграде Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, Краљево
Телефони за информације: 036/306-206
е-маил: objedinjenaprocedura@kraljevo.org ; pv.objedinjenaprocedura@kraljevo.org
Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности ГУ Краљево
Руководилац Одељења: Ковачевић Звонко, дипл. грађ. инж.
Телефон : 036/306-201; 036/306-202;
е-маил: urbanizam@kraljevo.org
Ближе усмене информације о поступку обједињене процедуре грађани могу добити и:
– на пријемном шалтеру број 4, у холу зграде Градске управе града Краљева, приземље, улаз број I
– у канцеларијама број 1, 2, 2а и 3 поменутог Одељења, сваког радног дана у времену од 7,30 до 14,30 часова.
РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Локацијски услови
(2016 – 2020 и даље)
Грађевинске дозволе
(2016 – 2020 и даље)
Употребне дозволе
(2016 – 2020 и даље)
Решења по чл.145 ЗОПИ
(2016 – 2020 и даље)
ПРЕТРАГА ЦЕОП
(2016 – 2020 и даље)
Локацијски услови
(2009 – 2016)
Грађевинске дозволе
(2004 – 2015)
Употребне дозволе
(2003 – 2015)
Решења по чл.145 ЗОПИ
(2009 – 2016)
РЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА
(2009 – 2016)
ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА – ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА
ТАКСЕ И НАКНАДЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ АКАТА ИЗ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УПУТСТВА ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ИМАЛАЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
КОРИСНИ ЛИНКОВИ – УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
УСВОЈЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ (.pdf) УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ГИС КРАЉЕВО УСВОЈЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ (.dwf)
КОРИСНИ ЛИНКОВИ – НОРМАТИВНИ АКТИ И УПУТСТВА
Закони Правилници, уредбе и други подзаконски акти Oдлуке града Краљева Обрасци ван Обједињене процедуре

ЦЕОП – линк за предају захтева у Обједињеној процедури
Питања и одговори везани за примену ЗОПИ и Обједињене процедуре Најчешће грешке подносиоца захтева у Обједињеној процедури Корисничка упутства за Обједињену процедуру
Print Friendly, PDF & Email