Обрасци ван Обједињене процедуре


Уверење о Етажи
Уверење о старости објекта
Издавање дозволе (решења) о уклањању објекта
Информација о локацији
Потврђивање урбанистичких пројеката
Потврђивање пројеката препарцелације и парцелације